Consorci Esportiu

Notícies

En relació a l´impost sobre el valor de producció d´energia elèctrica (IVPEE), entre el 2016 i el  2017 es va crear l´expectativa de que l´impost podria resultar inconstitucional i contrari al Dret Europeu.

Aquesta expectativa es fonamentava en el fet que el Tribunal Suprem (TS) l´any 2016 havia plantejat al Tribunal Constitucional (TC) dues qüestions d´inconstitucionalitat a diversos articles de la Llei de l´IVPEE, per entendre que aquest impost era purament recaptatori (no tenia finalitat mediambiental), que gravava el mateix fet impositiu que l´IAE  (suposava doble imposició) i que era contrari a Dret Europeu.

Aquestes qüestions d´inconstitucionalitat van ser inadmeses pel Tribunal Constitucional per una qüestió formal ja que considerava que abans de resoldre sobre la constitucionalitat de l´impost calia que el Tribunal  de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronunciés sobre si l´IVPEE era o no contrari a Dret Europeu. En base a això el TS el 2016 va presentar  una qüestió prejudicial al TJUE perquè es pronunciés sobre si l´IVPEE era o no contrari a Dret Europeu.

En front d´aquest panorama judicial, l´any 2017, es va aconsellar a les empreses que reclamessin a l´AEAT la devolució de l´impost de l´exercici 2013 a fi i efecte de que no prescrigués la seva devolució en el cas de que cas de que es declarés inconstitucional  o contrari a Dret Europeu.

Durant l´any 2018 s´han produït tres novetats judicials importants:

-El TJUE en un impost molt semblant a l´IVPEE (cànon eòlic de Castilla la Mancha) va declarar que aquest cànon no era contrari a Dret Europeu.

-El TS, a la vista d´aquesta resolució del TJUE, decideix descartar que l´IVPEE sigui contrari a Dret Comunitari, i decideix presentar el gener de 2018 dues noves qüestions d´inconstitucionalitat davant el TC sostenint la inconstitucionalitat de l´impost.

-El TC el juny de 2018 ha tornat a inadmetre les qüestions de inconstitucionalitat presentades pel TS, adduint que no hi ha fonament per les mateixes i sostenint que l´IVPEE i l´IAE són plenament compatibles ja que el primer és estatal i el segon local i entre aquests no es dona doble imposició.

Aquestes resolucions de l´any 2018 si bé rebaixen considerablement les expectatives d´aconseguir una declaració futura d´inconstitucionalitat de l´impost o d´aconseguir una declaració de que sigui contrari a dret europeu, NO LES DESCARTEN DEL TOT, ja que en qualsevol moment qualsevol Tribunal Superior de Justícia pot tornar a plantejar la inconstitucionalitat de l´impost de manera fonamentada o sol·licitar una declaració del TJUE dient que l´IVPEE és contrari a Dret Europeu, encara que de moment no en tenim constància de que ningú ho hagi demanat ni que s´hagi plantejat cap d´aquetes qüestions.

Finalment, per acabar de complicar el panorama el Govern ha anunciat una suspensió per 6 mesos de l´IVPEE en un gest que mostra la naturalesa controvertida de l´impost. 

Es per això que creiem oportú informar de tot l´anterior als afectats i sotmetre a la seva decisió i criteri el voler continuar  o no amb la reclamació de la devolució de l´IVPEE de l´exercici 2013 i el voler endegar la reclamació de la devolució de l´IVPEE de l´exercici 2014.    

Restem a la seva disposició sobre qualsevol dubte o aclariment al respecte.