CIRCULAR 02/2021 IGUALTAT RETRIBUTIVA ENTRE DONES I HOMES

08/03/2021
LABORAL

El Reial decret 902/2020 (BOE 14-10-2020) estableix mesures específiques per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva.

 

CIRCULAR 02/2021 Igualtat retributiva entre dones i homes

 

El Reial decret 902/2020 (BOE 14-10-2020) estableix mesures específiques per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva, desenvolupant el principi d'igualtat retributiva per treball d'igual valor que regula l'article 28 del TRLET (RD Leg 2/2015) modificat pel RD-llei 6/2019, que entraran en vigor el 14 d'abril de 2021.

 

Les empreses i els convenis col·lectius hauran d'integrar i aplicar el principi de transparència retributiva, que té per objecte la identificació de discriminacions, en el seu cas, tant directes com indirectes, particularment les degudes a incorrectes valoracions de llocs de treball, la qual cosa concorre quan exercit un treball d'igual valor, es percebi una retribució inferior sense que aquesta diferència pugui justificar-se objectivament amb una finalitat legítima i sense que els mitjans per a aconseguir aquesta finalitat siguin adequats i necessaris.


          El principi de transparència retributiva s'aplicarà, almenys, a través dels següents instruments: els registres retributius, l'auditoria retributiva, el sistema de valoració de llocs de treball de la classificació professional continguda en l'empresa i en el conveni col·lectiu que fos aplicable i el dret d'informació de les persones treballadores.


            El principi d'igual retribució per treball d'igual valor en els termes establerts en l'article 28.1 de l'Estatut dels Treballadors vincula a totes les empreses, independentment del nombre de persones treballadores, i a tots els convenis i acords col·lectius.

 

Conforme a l'article 28.1 del ET, un treball tindrà igual valor que un altre quan la naturalesa de les funcions o tasques efectivament encomanades, les condicions educatives, professionals o de formació exigides per al seu exercici, els factors estrictament relacionats amb el seu acompliment i les condicions laborals en les quals aquestes activitats es duen a terme en realitat siguin equivalents.

Una correcta valoració dels llocs de treball requereix que s'apliquin els criteris d'adequació, totalitat i objectivitat.

 

Totes les empreses estan obligades a portar un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs, que haurà d'incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe i distribuïts conforme al que s'estableix en l'article 28.2 de l'Estatut dels Treballadors.

 

A tals efectes, hauran d'establir-se en el registre retributiu de cada empresa, convenientment desglossades per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana del realment percebut per cadascun d'aquests conceptes en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable. A la vegada, aquesta informació haurà d'estar desagregada en atenció a la naturalesa de la retribució, incloent salari basi, cadascun dels complements i cadascuna de les percepcions extrasalarials, especificant de manera diferenciada cada percepció. El període temporal de referència serà amb caràcter general l'any natural.

           El document en el qual consti el registre retributiu podrà tenir el format establert en les pàgines web oficials del Ministeri de Treball i Economia Social i del Ministeri d'Igualtat.

 

El registre retributiu de les empreses amb obligació d’auditoria retributiva algunes peculiaritats que hauran de reflectir-se a aquest registre, com la d'incloure la justificació a què es refereix l'article 28.3 de l'Estatut dels Treballadors, quan la mitjana aritmètica o la mitjana de les retribucions totals en l'empresa de les persones treballadores d'un sexe sigui superior a les de l'altre en, almenys, un vint-i-cinc per cent.

 

També ha de reflectir, a més, les mitjanes aritmètiques i les mitjanes de les agrupacions dels treballs d'igual valor a l'empresa, d'acord amb els resultats de la valoració de llocs de treball encara que pertanyin a diferents apartats de la classificació professional, desglossats per sexe i desagregades.

 

Les empreses que elaborin un pla d'igualtat hauran d'incloure en el mateix una auditoria retributiva, de conformitat amb l'article 46.2.e) de la Llei orgànica 3/2007, prèvia la negociació que requereixen aquests plans d'igualtat. El contingut de les auditories retributives està regulat en aquest RD.

 

Com a element clau del principi de transparència, es garanteix l'accés de les persones treballadores a la informació continguda en el registre retributiu, a través de la representació legal, quan aquesta existeixi, permetent l'accés al contingut íntegre, o de manera directa, limitant el contingut accessible.

 

La informació retributiva o l'absència de la mateixa derivada de l'aplicació d'aquest RD 902/2020, i en la mesura en què es donin els pressupostos necessaris previstos en la legislació vigent, podrà servir per a dur a terme les accions administratives i judicials, individuals i col·lectives oportunes, d'acord amb el TRLISOS (RD Legislatiu 5/2000), inclosa, si escau, l'aplicació de les sancions que poguessin correspondre per concurrència de discriminació, així com d'acord amb la Llei 36/2011 reguladora de la jurisdicció social, incloent, si escau, el procediment d'ofici establert en aquesta.

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        AGÈNCIA MATA