CIRCULAR 02/2023 NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ RÈGIM ESPECIAL TREBALLADORS AUTÒNOMS

13/01/2023
LABORAL

El Reial decret llei 13/2022 de 26 de juliol s’estableix nou sistema de cotització de
treballadors d’autònoms que entrarà en vigor el proper 01/01/2023

 

CIRCULAR 02/2023

NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ RÈGIM ESPECIAL TREBALLADORS AUTÒNOMS

 

El Reial decret llei 13/2022 de 26 de juliol s’estableix nou sistema de cotització de treballadors d’autònoms que entrarà en vigor el proper 01/01/2023.

Segons aquest sistema de cotització els treballadors autònoms escolliran la seva cotització en funció dels rendiments nets obtinguts en l’exercici de la seva activitat professional.

Anualment s’establiran les taules generals i reduïdes de bases de cotització que es dividiran en els trams de rendiments nets mensuals i en cada tram s’assignarà una base de cotització mínima i màxima.

Per determinar la previsió mensual dels rendiments nets es podrà aplicar una deducció d’un 7% de despesa i en el cas de socis/administradors serà del 3%.

Els societaris es podran aplicar la deducció del 3% sempre hi quan constin d’alta 90 dies en aquesta condició durant el període.

 

 

A partir del 01/01/23 ja no es podrà aplicar el criteri relatiu a que, l’autònom , els ingressos del qual siguin inferiors al SMI ( salari mínim interprofessional) i que, aquests ingressos no siguin recurrents , no està obligat a cotitzar al RETA.

Un cop finalitzat l’any natural , la Seguretat Social rebrà telemàticament de l’Agència Tributària , les dades  de les declaracions de IRPF anuals  i procedirà a regularitzar les cotitzacions:

Si la cotització provisional efectuada fos inferior a la quota corresponent a la base mínima de cotització del tram segons els seus rendiments, haurà d’ingressar la diferència entre totes dues cotitzacions fins a l’últim dia del mes següent a aquell en què se li notifiqui el resultat de la regularització, sense aplicació d’interès de demora ni cap recàrrec si s’abona en aquest termini.

Si la cotització provisional efectuada fos superior a la quota corresponent a la base màxima del tram en el qual estiguin compresos els seus rendiments, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a retornar d’ofici la diferència entre totes dues cotitzacions, sense aplicació de cap interès, abans del 31 de maig de l’exercici següent.

Com a conseqüència del canvi de normativa, segons la modificació de l’article 96.2 de la Llei 35/2006 totes les persones físiques que en algun moment haguessin estat d’alta al RETA estaran obligats a fer la declaració.

Durant l’any 2023 , si no es comunica res , es continuarà cotitzant sobre la base que es tenia a 31/12/22.

 

Excepcions : els familiars col·laboradors , directius o socis  , la base mínima , serà l’aplicable al grup 7 de cotització del Règim general.

AUTÒNOMS SOCIETARIS: Als autònoms societaris se’ls aplicarà el mateix criteri que amb els familiars col·laboradors, amb relació a la base mínima a escollir de 1000 euros.
A efectes de determinar el rendiment net es computaran la totalitat de rendiments íntegres (dineraris o en especies) derivats de la participació en els fons, pròpies de l’entitat així com els rendiments del treball procedents de l’entitat.
Sobre aquests rendiments s’aplicarà una deducció per despeses genèriques del 3%

Modificació bases de cotització

Segons la previsió dels rendiments es podrà modificar les bases de cotització sis cops l’any un canvi de base de cotització en les dates següents:

  • 1 de març, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i l’últim dia natural del mes de febrer.
  • 1 de maig, si la sol·licitud es formula entre l’1 de març i el 30 d’abril.
  • 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l’1 de maig i el 30 de juny.
  • 1 de setembre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
  • 1 de novembre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.
  • 1 de gener de l’any següent, si la sol·licitud es formula entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

En el moment de demanar el canvi de base de cotització caldrà fer una declaració de l’estimació dels rendiments nets mensuals que s’esperen obtenir.

Tarifa reduïda pels nous autònoms.

S’estableix nova quota de tarifa plana per nous autònoms durant els anys 2023, 2024 i 2025 distribuïda de la següent forma:

12 Primers mesos quota 80 euros mensuals.

12 mesos següents si els ingressos declarats són inferiors al salari mínim interprofessional seguiran pagant una quota de 80 euros, en cas que fossin superiors la quota s’incrementa a 160 euros mensuals.

La base de cotització serà la base mínima del tram 1 de la taula general, 950,68 euros.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.