CIRCULAR 04/2022 - LIMITACIÓ DEL INCREMENT DELS PREUS DELS LLOGUERS A UN MÀXIM DEL 2%

21/07/2022
MERCANTIL

El Consell de Ministres ha prorrogat fins a 31 de desembre de 2022, el Reial Decret Llei
6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional
de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

CIRCULAR 04/2022 – LIMITACIÓ DE L’INCREMENT DELS PREUS DELS 
LLOGUERS A UN MÀXIM DEL 2%
El Consell de Ministres ha prorrogat fins a 31 de desembre de 2022, el Reial Decret Llei 
6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional 
de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. 
Dins de les mesures urgents aprovades, hem de destacar la relativa a la limitació de 
l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendaments d’habitatge. 
En aquest sentit, la persona que sigui arrendatària d’un contracte d’arrendament 
d’habitatge, la qual hagi d’actualitzar la renda perquè es compleixi l’anualitat de vigència 
del contracte, podrà negociar amb la part propietària l’increment, amb subjecció a les 
següents condicions:
a) La corresponent anualitat de vigència del contracte ha de quedar dins del 
període comprés entre el dia 1 d’abril de 2022 i el 31 de desembre de 2022. 
b) L’increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts. En cas 
de no arribar a cap acord, l’increment de renda no podrà excedir el 2%.
Cal destacar que pel cas que la part propietària sigui considerat gran tenidor, és a 
dir, sigui titular de més de 10 immobles urbans d’ús residencial o una superfície 
construïda de més de 1.500 m2 d’ús residencial (excloent garatges i trasters), s’haurà 
de tenir en compte que en cap cas podrà superar el límit del 2%. És a dir, en aquests 
casos, el límit del 2% és fixe, i en canvi, en cas de petits arrendadors, el pacte entre les 
parts pot ser superior al 2%, i en absència d’acord, serà del 2%. 
Per tant, aquells contractes que hagin d’actualitzar la seva renda entre l’1 d’abril i el 31 
de desembre de 2022, no s’actualitzaran segons l’IPC aplicable, sinó tenint en 
compte el límit del 2%. Aquesta xifra del 2% correspon a l’Índex de Garantia de 
Competitivitat (IGC), i encara que ara estigui situat al 2,02%, només es pot aplicar entre 
un 0 i un 2%, mai per sobre ni en negatiu. 
Per últim, mencionar que aquesta mesura aprovada només es tracta d’un límit. Tant el 
propietari com l’arrendatari sempre podran acordar una revisió del lloguer per sota 
d’aquest 2% o renovar el contracte en els mateixos termes. 
Per a qualsevol dubte o aclariment, poden contactar amb el nostre despatx.