CIRCULAR 1/2017: MESURES TRIBUTÀRIES DIRIGIDES A LA CONSOLIDACIÓ DE LES FINANCES PÚBLIQUES

17/01/2017
Fiscal

El Reial Decret Llei 3/2016 publicat recentment, estableix mesures tributàries dirigides a la consolidació de las finances públiques.

 

Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2017, s’elimina la possibilitat de concedir ajornaments o fraccionaments de determinats deutes tributaris, entre ells els derivats del pagament fraccionat de l'Impost sobre Societats i els derivats de tributs que, com l'IVA, han de ser legalment repercutits, llevat que es justifiqui que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.

Les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de deutes afectats per aquesta mesura no s’admetran.

Els ajornaments o fraccionaments de procediments iniciats abans de l’1 de gener de 2017 es regiran per la normativa anterior a aquesta data fins a la seva conclusió.

També estableix que no es pot admetre el pagament en espècie dels deutes tributaris que, com els esmentats anteriorment, tinguin la condició d’inajornables.

Incidència de la mesura per als autònoms

Pel que fa els autònoms, la mesura relativa als pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats no els afecta, atès que tributen en l'IRPF.

La mesura sobre l'IVA transferit sí els afecta, per bé que podran seguir sol·licitant ajornaments i fraccionaments d'IVA si justifiquen que no han cobrat les quotes repercutides. Per tant, la principal modificació pels autònoms és que hauran d'acreditar que no han cobrat les quotes d'IVA repercutides, en particular en aquelles sol·licituds que excedeixin el límit exempt de garanties.

En conseqüència, els autònoms podran sol·licitar l'ajornament, sigui quin sigui el seu import, de l’IRPF i l’IVA en les següents circumstàncies, en funció de l'import global del deute:

 1. Si les sol·licituds es refereixen a un deute l’import global del qual és igual o inferior a 30.000 euros, es podran concedir els ajornaments, sense garanties, fins a un màxim de 12 terminis mensuals, llevat que l'obligat hagués sol·licitat un nombre de terminis inferior. En aquest cas últim cas es concediran els terminis sol·licitats. La periodicitat dels pagaments serà, en qualsevol cas, mensual i es tramiten mitjançant un mecanisme automatitzat de resolució.
 2. Si les sol·licituds es refereixen a un deute l’import global del qual excedeix de 30.000 euros, es podran concedir els ajornaments en funció del tipus de garantia aportada pel deutor i per un termini màxim de 36 terminis mensuals, llevat que l'obligat hagués sol·licitat un nombre de terminis inferior. En aquest cas es concediran els terminis sol·licitats. Si els deutes són per IVA caldrà, a més, acreditar que les quotes d'IVA repercutides no han estat pagades.

El Reial Decret Llei també introdueix modificacions en l’Impost sobre Societats, amb efectes pels períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016:

 1. Regula novament el límit a la compensació de bases imposables negatives per a grans empreses, en els següents percentatges:
  • Empreses amb import net de la xifra de negocis superior a 60 milions d’euros, el 25 per 100 de la base imposable.
  • Empreses amb import net de la xifra de negocis entre 20 i 60 milions, el 50 per 100 de la base imposable.
 1. Estableix un nou límit als contribuents amb import net de la xifra de negocis d’almenys 20 milions d’euros, en l’aplicació de deduccions per doble imposició internacional o interna, generades en l’exercici o pendents de deduir que s’hagin originat en exercicis anteriors. El límit de deducció en quota és del 50% de la quota íntegra.
 2. Estableix un nou mecanisme de reversió d’aquells deterioraments de valor de participacions que van resultar fiscalment deduïbles en períodes impositius previs a 2013.

Amb efectes pels períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2017:

 1. No es podran deduir les pèrdues realitzades en la transmissió de participacions en entitats, sempre que es tracti de participacions amb dret a l’exempció en les rendes positives obtingudes, tant en dividends com en plusvàlues generades en la transmissió de participacions.
 2. Queda exclosa d’integració en la base imposable qualsevol tipus de pèrdua que es generi per la participació en entitats ubicades en paradisos fiscals o en territoris que no arriben a un nivell de tributació adequat.