CIRCULAR 1/2019: MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL I LLUITA CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL EN LA JORNADA

21/05/2019
Labroal

Volem fer extensiva la publicació del RD-Llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

L’esmentada norma, que va ser publicada en el BOE de 12 de març, i convalidada pel Congrés en els darrers dies, regula:

 

REGISTRE DIARI DE JORNADA:

Estableix l’obligació de les empreses de garantir, a partir del 12 de maig de 2019, el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que reconeix la llei.

El registre diari de jornada s’organitzarà i documentarà mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, si no, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors a l’empresa.

L’empresa haurà de conservar els registres durant 4 anys, que romandran a disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

La transgressió de les normes i el límits legals o pactats en matèria de registre de jornada es considera una infracció greu.MESURES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ INDEFINIDA / BONIFICACIONS:

A partir de l’01-04-2019, els qui contractin indefinidament a persones aturades de llarga duració (inscrites a l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació), tindran dret, des de la data de celebració del contracte, a una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social, o, en si s’escau, pel seu equivalent diari, per treballador contractat de 108,33€/mes (1.300 €/any) durant tres anys. Quan aquests contractes es celebrin  amb dones, les bonificacions seran de 125 €/mes (1.500 €/any) durant tres anys. Si el contracte es celebra a temps parcial les bonificacions seran proporcionals a la jornada pactada en el contracte. Per a l’aplicació d’aquest incentiu, l’empresa haurà de mantenir en l’ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data d’inici de la relació laboral. Així mateix, haurà de mantenir el nivell d’ocupació a l’empresa aconseguit amb el contracte durant, almenys, dos anys des de la seva celebració.

 

MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL:

Modifica la regulació del subsidi d’atur de majors de 55 anys, reduint l’edat d’accés als 52 anys.Destacar que el subsidi s’estendrà, com a màxim, fins que el treballador arribi a l’edat ordinària que es demana en cada cas per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació i que elimina la consideració de les rentes de la unitat familiar per accedir al subsidi. La majoria de les modificacions s’aplicaran als drets al subsidi que neixin o es reprenguin a partir del 13-03-2019, així com als que en aquesta data s’estiguin rebent.