CIRCULAR 18/2020 OPCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER LA MODALITAT DE PAGAMENTS A COMPTE.

28/04/2020
FISCAL

El Reial Decret-Llei 15/2020 recentment publicat, aprova noves mesures fiscals per a mitigar els efectes del Coronavirus, en concret i en l’àmbit de l’Impost sobre Societats, estableix :

CIRCULAR 18/2020 – OPCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER LA MODALITAT DE PAGAMENTS A COMPTE PREVISTA A L’ARTICLE 40.3 DE LA LIS (LLEI 27/2014)


El Reial Decret-Llei 15/2020 recentment publicat, aprova noves mesures fiscals per a mitigar els efectes del Coronavirus, en concret i en l’àmbit de l’Impost sobre Societats, estableix :

Ampliació del termini d’opció de modalitat dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats

L’Article 9 del RD-Llei 15/2020 permet, de manera extraordinària, optar a la modalitat de pagament a compte prevista a l’article 40.3 de la LIS (càlcul sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos de l’exercici en curs), per a contribuents de l’Impost sobre Societats el període impositiu dels quals s’hagi iniciat a partir de l’1 de gener de 2020:

➢ Pels contribuents, que el seu volum de facturació durant 2019 no hagi superat la quantitat de 600.000€, podran exercitar la opció determinada per aplicació de l’esmentada modalitat de base imposable, mitjançant la presentació dins el termini ampliat a 20 de maig del primer pagament fraccionat.

➢ Pels contribuents, que no hagin pogut exercir la opció extraordinària abans esmentada i que la seva xifra de negocis no sigui superior a 6.000.000€, es preveu que la opció pugui realitzar-se mitjançant la presentació en termini del segon pagament fraccionat, (els 20 primers dies del mes d’Octubre de 2020). o El pagament fraccionat efectuat durant el mes d’abril de 2020, serà deduïble de la quota de la resta de pagaments fraccionats a compte, del mateix període impositiu.

El contribuent que exerciti aquesta opció en base a l’article desenvolupat, quedarà vinculat a aquesta modalitat de pagament fraccionat, exclusivament, respecte dels pagaments corresponents al mateix període impositiu.


Estem a la seva disposició per qualsevol aclaríem o consulta sobre el tema.

AGÈNCIA MATA