CIRCULAR 19/2020 REIAL DECRET LLEI 15/2020 – DE MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES.

28/04/2020
FISCAL

L’article 10 del RDLL recull que els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques que tributin per estimació objectiva (mòduls), i que a l’hora de la presentació del 1t 2020 hi hagin renunciat de forma tàcita, podran:

CIRCULAR 19/2020 REIAL DECRET LLEI 15/2020 – DE MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES PER DONAR SUPORT A L’ECONOMIA I L’OCUPACIÓ. NOTA SOBRE RECTIFICACIONS DE PAGAMENTS FRACCIONATS I AUTOLIQUIDACIONS D’IVA 1T 2020

L’article 10 del RDLL recull que els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques que tributin per estimació objectiva (mòduls), i que a l’hora de la presentació del 1t 2020 hi hagin renunciat de forma tàcita, tributant els seus rendiments per estimació directa simplificada podran:

- Tornar a tributar els seus rendiments per estimació objectiva el proper exercici 2021, sempre que compleixin els requisits per la seva aplicació i revoquin la renúncia o presentin el 1t del 2021 per estimació objectiva.

La renúncia i la revocació al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF tindran el mateixos efectes respecte els règims especials establerts sobre l’IVA.

L’article 11 del RDLL recull que a l’hora de realitzar els càlculs dels pagaments fraccionats dels contribuents que tributin per estimació objectiva de l’IRPF (mòduls) i de la quota trimestral del règim simplificat d’IVA, podran:

- No computar, en cada trimestre natural, com a dies d’exercici d’activitat, els dies naturals que hagi estat declarat l’estat d’alarma.

Per a aquells contribuents que hagin presentat les seves autoliquidacions de pagaments fraccionats o IVA anteriorment a l'entrada en vigor del Reial Decret llei 15/2020, de 21 d'abril, l'Agència Tributària ha implementat un sistema per facilitar l'aplicació de les mesures i així poder rectificar les autoliquidacions.
Es tracta d'un sistema d'ús voluntari per al contribuent.
Des del departament d’autònoms analitzarem cada cas individualment per tal d’escollir l’opció més avantatjosa i estem a la seva disposició per a qualsevol consulta que necessiti.
Estem a la seva disposició per qualsevol aclariment o consulta sobre el tema. .

AGÈNCIA MATA