CIRCULAR 2/2017: MODIFICACIONS EN EL REGLAMENT QUE REGULA LES OBLIGACIONS DE FACTURACIÓ

18/01/2017
Fiscal

Modificacions introduïdes en el Reglament que regula les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.

 

Remissió de factures als destinataris

Fins ara el termini de remissió de les factures en el supòsit que el destinatari sigui un altre empresari o professional era el d’un mes des de la data d’expedició de les factures.

Mitjançant el Reial Decret, es modifica l’article 18 del Reglament de facturació, amb entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2017, per especificar que, en el cas que el destinatari sigui un empresari o professional, la factura se li ha de remetre abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’ha produït la meritació de l’IVA corresponent a l’esmentada operació o, en el cas de les operacions acollides al règim especial del criteri de caixa, abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagués realitzat la mateixa.

Es manté l’obligació d’expedir i entregar la factura al destinatari que no tingui la condició d’empresari o professional en el moment de produir-se la meritació de la operació.

Anotació de les quotes suportades deduïbles en el Llibre registre de factures rebudes

Una altra modificació introduïda a l’article 67 del Reglament de l’IVA i que suposa una important novetat que afecta a tots els subjectes passius de l’IVA, apliquin o no el SII, és la relativa a l’anotació de les quotes suportades deduïbles en els llibres registre de l’IVA, que entrarà en vigor el 1 de Juliol de 2017.

En concret, la modificació introduïda a l'article 67 del Reglament de l'IVA és per establir que els llibres registre permetin determinar amb precisió, en cada període de liquidació, la quota suportada deduïble.

Ja que aquest fet afecta al llibre registre de factures rebudes, serà aquest llibre el que haurà de contenir aquesta informació, de manera que el subjecte passiu no només ha de reflectir les quotes suportades, sinó també la quota suportada deduïble, és a dir, la que es dedueix efectivament en cada període de liquidació de l'impost.

Això afecta a tot els subjectes passius de l'impost, atès que la regla afecta a operacions rebudes subjectes i no subjectes, a activitats o sectors als que s’apliqui la regla de prorrata, o bé, tot i que no s'apliqui, en supòsits que impedeixin la deducció parcial o total de quotes suportades.