CIRCULAR 2/2018: NOVETATS TRIBUTÀRIES LLEI 6/2018 DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT

08/08/2018
Fiscal

El passat 4 de juliol es varen publicar al BOE les novetats tributàries sobre l'IRPF del pròxim exercici, l’any 2018.

 

Volem informar-lo de les modificacions més importants.

1. S’augmenta la reducció per a obtenció de rendiments de treball i el límit a partir del qual es pagarà impostos sobre els rendiments del treball.

Els contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 16.825€, abans de la reforma 14.450€, sempre que no tinguin altres rendiments diferents dels procedents del treball superiors a 6.500€, minoraran el rendiment net en les següents quantitats:

1. Si tenim rendiments < 13.115€: 5.565€ anuals

2. Si rendiments entre 13.115 i 16.825€: 5.565€ - 1’5* (Rendiments del treball-13.115€)

La regularització del tipus de retenció en les nòmines es realitzarà a opció del pagador:

 • En els primers rendiments de treball que s’abonin a partir del 05/07/2018
 • En els primers rendiments de treball abonats a partir del mes següent, el mes d’agost.

2. Deducció per maternitat. Actualment 1.200€ anuals.

 • Dones amb fills menors de tres anys que realitzin activitat per compte pròpia o aliena i estiguin donades d’alta al règim de la seguretat social corresponent.
 • Incrementa l’import de la deducció fins a 1.000€ addicionals, quan el contribuent hagi tingut despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats. No s’abonarà de manera anticipada aquest increment.
 • En l’any en que el fill compleixi els tres anys l’increment es podrà aplicar per despeses posteriors al compliment de l’edat esmentada fins al mes anterior a aquell en el que pugui començar el segon cicle d’educació infantil.
 • S’entendrà per despeses de custòdia les quantitats abonades a guarderies i centres d’educació infantil per a la preinscripció i matricula dels menors, l’assistència, en horari general i ampliat, i l’alimentació, sempre que s’hagi produït per mesos complets.
 • La deducció es calcularà de forma proporcional al número de mesos en que es compleixin de forma simultània els requisits previstos i tindrà com a límit per cada fill les cotitzacions i quotes totals a la seguretat social i mutualitats meritades a cada període impositiu.

3. Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec.

 • S’incrementa l’import de la deducció actual de 1.200€ en un 100% en el cas de famílies nombroses de categoria especial. I, fins a 600€ anuals per cada fill que formi part de la família nombrosa que excedeixi del número mínim de fills exigit perquè la família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial.
 • Nou supòsit: s’inclou la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals superiors a 8.000€.

4. Obligació de presentar la declaració.

 • S’eleven els límits excloents de l’obligació de declarar establert pel perceptors de rendiments de treball procedents de més d’un pagador. Actualment era de 12.000€ i passarà a 14.000€.
 • Dins del límit conjunt excloent de l’obligació de declarar dels 1.000€ provinents del sumatori de les rendes immobiliàries imputades, rendiments del capital mobiliari no subjectes a retenció i subvencions per adquisició d’habitatge de protecció oficial s’inclouen també altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques.

5. Nova deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats Membres de la UE o del EEE.

 • S’introdueix una nova deducció sobre la quota a favor d’aquells contribuents que tenen membres de la unitat familiar que resideixen en altres Estats membres de la Unió Europa o del espai Econòmic Europeu, que els impedeix presentar declaració conjunta.
 • Mitjançant aquesta deducció s’equipara la quota a pagar a la que hagués sigut suportada en el cas de que tots els membres de la unitat familiar haguessin sigut residents fiscals a Espanya.

No resultarà d’aplicació aquesta deducció quan algun dels membres de la unitat familiar:

 • Hagués optat per tributar en el règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.
 • Hagués optat per tributar en el règim previst per contribuents residents en altres Estats Membres de la Unió Europea, dins el Impost sobre la Renda de No Residents.
 • No es disposi de número d’ identificació fiscal.

6. Deducció per inversió a empreses de nova o recent creació.

 • S’eleva el percentatge de la deducció, passa del 20 al 30%, de les quantitats satisfetes per a la subscripció d’accions o participacions.
 • I la base màxima de deducció passa de 50.000€ a 60.000€ anuals.

7. Tributació especial sobre els premis de determinades loteries i apostes.

Modificació de les quantitats exemptes de tributació:

 • Pels premis derivats de jocs celebrats abans del 05/07/2018 la quantia exempta serà de 2.500€.
 • Des del 05/07/2018: exemptes els premis d’import fins a 10.000€. Els premis que excedeixin del citat import tributaran per la part excedent dels 10.000€.
 • Pel 2019: exemptes els premis d’import fins a 20.000€. Els premis que excedeixin del citat import tributaran per la part excedent dels 20.000€.
 • Pel 2020 i posteriors: exemptes els premis d’import fins a 40.000€. Els premis que excedeixin del citat import tributaran per la part excedent dels 40.000€.