CIRCULAR 3/2017: DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L'ESTRANGER (MODEL 720)

16/03/2017
Fiscal

Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l'estranger d'obligatori compliment per aquelles persones físiques i jurídiques amb patrimoni a l'estranger.

 

Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest mateix territori de persones o entitats no residents i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la LGT (herències jacents, comunitats de béns, etc.) han de subministrar a l’Administració tributària la següent informació (s’estén als qui tinguin la consideració de titulars reals):

a) Informació sobre els comptes situats a l’estranger, els quals hagin estat oberts en entitats que es dediquin al tràfic bancari o creditici de les quals ostentin d’alguna forma poder de disposició.

b) Informació sobre valors o drets representatius de la participació en el capital o en els fons propis de tot tipus d’entitats jurídiques, sobre valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis, sobre valors aportats per a la seva gestió o administració a qualsevol instrument jurídic (inclòs fideïcomisos i “trusts” i masses patrimonials sempre i quan puguin actuar en el tràfic jurídic), assegurances de vida o invalidesa dels quals siguin prenedors i rendes vitalícies o temporals de les quals siguin beneficiaris.

c) Informació sobre els béns immobles i drets sobre béns immobles de la seva titularitat situats a l’estranger.

No hi ha obligació d’informar: Sobre els comptes que no superi, conjuntament, els 50.000€ el dia 31 de desembre. La mateixa circumstància afecta els saldos mitjans de l’últim trimestre. Aquest límit quantitatiu també és aplicable als supòsits b) i c) anteriorment esmentats. La presentació de la declaració en els anys successius només és obligatòria quan el saldo mitjà o qualsevol dels saldos conjunts el 31 de desembre, hagi experimentat un increment superior als 20.000€ respecte dels quals van determinar l’anterior declaració.

La normativa estableix un règim d’infraccions i sancions basat en multes pecuniàries. A més estableix una sanció pecuniària proporcional del 150% de la quota resultant de regularitzar guanys patrimonials no justificats, que tenen causa en els incompliments relatius a aquesta obligació d’informació sobre béns i drets situats a l’estranger.