CIRCULAR 3/2018: IMPOST S/EL VALOR DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA (IVPEE)

23/10/2018
Fiscal

En relació a l'impost sobre el valor de producció d'energia elèctrica (IVPEE), entre el 2016 i el 2017 es va crear l'expectativa de que l'impost podria resultar inconstitucional i contrari al Dret Europeu.

 

Aquesta expectativa es fonamentava en el fet que el Tribunal Suprem (TS) l'any 2016 havia plantejat al Tribunal Constitucional (TC) dues qüestions d'inconstitucionalitat a diversos articles de la Llei de l´IVPEE, per entendre que aquest impost era purament recaptatori (no tenia finalitat mediambiental), que gravava el mateix fet impositiu que l'IAE  (suposava doble imposició) i que era contrari a Dret Europeu.

Aquestes qüestions d'inconstitucionalitat van ser inadmeses pel Tribunal Constitucional per una qüestió formal ja que considerava que abans de resoldre sobre la constitucionalitat de l'impost calia que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronunciés sobre si l'IVPEE era o no contrari a Dret Europeu. En base a això el TS el 2016 va presentar una qüestió prejudicial al TJUE perquè es pronunciés sobre si l'IVPEE era o no contrari a Dret Europeu.

En front d'aquest panorama judicial, l'any 2017, es va aconsellar a les empreses que reclamessin a l'AEAT la devolució de l'impost de l'exercici 2013 a fi i efecte de que no prescrigués la seva devolució en el cas de que cas de que es declarés inconstitucional  o contrari a Dret Europeu.

Durant l'any 2018 s'han produït tres novetats judicials importants:

  • El TJUE en un impost molt semblant a l'IVPEE (cànon eòlic de Castilla la Mancha) va declarar que aquest cànon no era contrari a Dret Europeu.
  • El TS, a la vista d´aquesta resolució del TJUE, decideix descartar que l´IVPEE sigui contrari a Dret Comunitari, i decideix presentar el gener de 2018 dues noves qüestions  d'inconstitucionalitat davant el TC sostenint la inconstitucionalitat de l´impost.
  • El TC el juny de 2018 ha tornat a inadmetre les qüestions de inconstitucionalitat presentades pel TS, adduint que no hi ha fonament per les mateixes i sostenint que l'IVPEE i l'IAE són plenament compatibles ja que el primer és estatal i el segon local i entre aquests no es dona doble imposició.

Aquestes resolucions de l´any 2018 si bé rebaixen considerablement les expectatives d'aconseguir una declaració futura d'inconstitucionalitat de l'impost o d'aconseguir una declaració de que sigui contrari a dret europeu, NO LES DESCARTEN DEL TOT, ja que en qualsevol moment qualsevol Tribunal Superior de Justícia pot tornar a plantejar la inconstitucionalitat de l'impost de manera fonamentada o sol·licitar una declaració del TJUE dient que l'IVPEE és contrari a Dret Europeu, encara que de moment no en tenim constància de que ningú ho hagi demanat ni que s'hagi plantejat cap d´aquetes qüestions.

Finalment, per acabar de complicar el panorama el Govern ha anunciat una suspensió per 6 mesos de l'IVPEE en un gest que mostra la naturalesa controvertida de l'impost. 

Es per això que creiem oportú informar de tot l´anterior als afectats i sotmetre a la seva decisió i criteri el voler continuar  o no amb la reclamació de la devolució de l'IVPEE de l´exercici 2013 i el voler endegar la reclamació de la devolució de l'IVPEE de l'exercici 2014.