CIRCULAR 4/2017: LLEI 6/2017 PER LA QUAL S'APROVA LA LLEI DE L'IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIU

19/06/2017
Fiscal

Llei 6/2017, de 9 de maig per la qual s'aprova la llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.

 

Els informem que en data 12 de maig del 2017 va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (DOGC núm. 7368 de 12.05.2017).

Segons diu el seu preàmbul, aquest impost s’ha creat amb la voluntat de reduir l’elevada desigualtat en la riquesa i contribuir a la redistribució de la renda, per tal de reduir l’evasió i elusió fiscal incorporant patrimoni personal a estructures societàries.

Aquest impost té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l'actiu de les persones jurídiques i entitats que no estiguin afectes a l’activitat econòmica de la pròpia societat. És exigible en tot el territori de Catalunya.

Són subjectes passius de l'impost sobre els actius no productius, a títol de contribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els casos el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil.

Constitueix el fet imposable de l'impost sobre els actius no productius la tinença del subjecte passiu, en la data de la meritació de l'impost, dels actius següents, sempre que no siguin productius i estiguin situats a Catalunya:

a) Béns immobles.
b) Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.
c) Embarcacions de lleure.
d) Aeronaus.
e) Objectes d'art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.
f) Joies.

Així mateix, la llei estableix els supòsits en els quals aquests actius es consideren no productius als efectes d'aquest impost:

a) Actius cedits de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades a aquests, directament o per mitjà d'entitats participades per qualsevol d'ells, i que els destinen totalment o parcialment a l'ús propi o a l'aprofitament privat.
b) Actius cedits onerosament als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones físiques vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d'ells, per a ésser destinats totalment o parcialment a usos o aprofitaments privats, llevat que aquests satisfacin per a la cessió del bé el preu de mercat, treballin de manera efectiva a la societat i percebin per això una retribució d’import superior al preu de cessió.
c) Actius que no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic, amb excepció dels béns no productius amb un preu d’adquisició inferior a l’import dels beneficis no distribuïts el mateix any d’adquisició de l’actiu i els deu anys anteriors.

La base imposable de l'impost sobre els actius no productius està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius; valorats en el cas d’immobles pel seu valor cadastral actualitzat en la Llei de pressupostos corresponent, i en la resta de béns pel seu valor de mercat a la data de meritació de l’impost.

La quota íntegra de l’impost es determina per aplicació a la base liquidable d’un tipus progressiu situat entre el 0,21% i el 2,75%.

L'import de l'impost sobre els actius no productius es merita l'1 de gener de cada any, amb excepció de l’exercici del 2017, que la llei estableix que es merita el 30 de juny.