CIRCULAR 4/2018: LES PRESTACIONS DE MATERNITAT I PATERNITAT ESTAN EXEMPTES DE L'IRPF

24/10/2018
Fiscal

La sentència nº 1462/2018 del Tribunal Suprem conclou que les prestacions de maternitat i paternitat estan exemptes de l'IRPF.

El Tribunal Suprem confirma la decisió prèvia adoptada pel TSJ de Madrid durant el 2017 i considera que les prestacions  de maternitat i paternitat poden incloure’s en el supòsit previst a l’apartat tercer de l’article 7.h de la Llei de l’IRPF i en conseqüència estableix les citades prestacions, com a rendes exemptes de tributació.

 

Qui pot reclamar la devolució dels ingressos indeguts de l’IRPF?

Els drets i les obligacions tributàries prescriuen als quatre anys, això significa que totes les persones beneficiàries d’aquestes prestacions durant els exercicis que no han prescrit 2014, 2015, 2016 i 2017 puguin sol·licitar la devolució de les quantitats tributades pels imports rebuts.

 

Quin procediment s’ha de seguir per sol·licitar la rectificació de IRPF i sol·licitud d’ingressos indeguts?

Atès que l’Agència Tributària no té previst la devolució d’ofici, s’haurà d’instar la sol·licitud de rectificació de la declaració de IRPF presentada i iniciar un procediment de devolució d’ingressos indeguts,  tot i que en breu, s’especificarà el procediment exacte a seguir per tal de poder sol·licitar l’esmentada devolució.

A tal efecte, ens posem a la seva disposició per analitzar la seva situació  personal, calcular l’impacte en la seva declaració de IRPF, determinar l’import de les  quantitats indegudes, i en cas que sigui beneficiós per a vostè, iniciar la tramitació del procediment de sol·licitud d’ingressos indeguts.

 

Com sempre, estem a la seva disposició per qualsevol aclariment o consulta.