CIRCULAR 5/2018: L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA IMPLANTA LES NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

25/10/2018
Fiscal

A partir del 2.10.2018 l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) començarà a implantar progressivament l’enviament de notificacions electròniques.

La Llei 39/2015 regula, a l’article 14, el dret i l’obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i especifica que, a més dels casos dels subjectes que en tot cas es troben obligats a relacionar-s’hi per mitjans electrònics, reglamentàriament les administracions també podran obligar determinats col·lectius de persones físiques a relacionar-s’hi per mitjans electrònics sempre que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris. 

D’acord amb aquest marc normatiu, i amb la voluntat de contribuir al desenvolupament de l’Administració electrònica, a partir del 2.10.2018 l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) començarà a implantar progressivament l’enviament de notificacions electròniques. En relació amb això, vegeu la Resolució del director de l’ATC (Rsl VEH/2210/2018)  per la qual es regula la pràctica de les notificacions electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya.  

El sistema per practicar notificacions electròniques en l’àmbit de l’ATC és la compareixença de la persona interessada o del seu representant a la seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, accedint amb certificat digital a l’apartat “Notificacions electròniques” de Gencat, o també des de Canal Empresa si es tracta d’una empresa o d’un professional. 

Les notificacions electròniques seran obligatòries per a determinats col·lectius. Els subjectes previstos a l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estaran obligats a rebre per mitjans electrònics les notificacions administratives que els efectuï l’ATC en les seves actuacions, en els seus procediments tributaris i en la gestió recaptatòria d’altres ens i administracions públiques que tingui atribuïda o encomanada mitjançant conveni o acord. Són els col·lectius següents:

- les persones jurídiques,

- les entitats sense personalitat jurídica,

- els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada, i

- els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. 

 

Elecció dels mitjans electrònics i avisos de notificacions

Les persones físiques que no estiguin obligades a rebre les notificacions de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjans electrònics podran triar en tot moment per via telemàtica que les notificacions els siguin practicades per mitjans electrònics o no electrònics. L’Agència inclourà en els actes administratius que es notifiquin per canal postal informació sobre la possibilitat de triar el canvi de canal de comunicació a canal electrònic. Aquesta elecció afectarà totes les notificacions que els hagin de ser practicades per l’Agència i podrà ser modificada en qualsevol moment. 

L’Agència Tributària de Catalunya publicarà a la seva seu electrònica, a partir del dia 3.10.2018, el formulari normalitzat per sol·licitar, quan no sigui obligatori, que les notificacions es practiquin o deixin de practicar-se per mitjans electrònics. 

Mitjançant aquest formulari, tant les persones que estiguin obligades a rebre notificacions electròniques, com les que ho hagin sol·licitat voluntàriament, podran facilitar una adreça de correu electrònic o un número de telèfon mòbil al qual s’enviarà l’avís de posada a disposició de les notificacions electròniques que els practiqui l’ATC. Cal tenir en compte que la manca d’aquest avís no impedeix la plena validesa de la notificació. 

 

Pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics

Quan l’ATC informi l’usuari per correu electrònic i/o SMS del dipòsit de la notificació, aquest disposa de 10 dies naturals des de la posada a disposició per accedir-hi. 

Un cop l’usuari s’ha identificat, accedirà al contingut de la notificació electrònica. Des de la pantalla que trobarà podrà descarregar el contingut de la notificació i també el justificant electrònic de validesa, que és el document electrònic que acredita que l’Administració li ha practicat la notificació i que li servirà com a prova en cas que li calgui demostrar-ho en el futur. 

Les notificacions per mitjans electrònics s’entenen practicades en el moment en què es produeixi l’accés al seu contingut. Quan la notificació per mitjans electrònics sigui de caràcter obligatori, o hagi estat escollida expressament per la persona interessada, s’entén rebutjada quan hagin transcorregut 10 dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut. 

Les notificacions electròniques permeten a la ciutadania, les empreses i les entitats rebre les notificacions oficials de la Generalitat de Catalunya per mitjans electrònics amb totes les garanties legals. 

Trobareu informació actualitzada sobre notificacions electròniques a la seu electrònica de l’Agència: http://atc.gencat.cat/ca/gestions/notificacions/. 

Link per a donar d’alta les dades per a les notificacions electròniques: https://atc.gencat.cat/ca/gestions/notificacions/

(Cal clicar a “formulari per notificacions electròniques” (a la dreta) i entrar amb el certificat digital. Introduir l’e-mail, i el número de mòbil on es vulguin rebre els avisos i firmar amb el certificat digital).

 

Informació sobre notificacions per mitjans electrònics

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (articles 14.2, 14.3 i 41.1) estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, entre d’altres:

 

- les persones jurídiques

- les entitats sense personalitat jurídica

- els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada

- els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

 

En conseqüència, a partir del 2 d’octubre de 2018 l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) començarà a implantar progressivament l’enviament de notificacions electròniques (vegeu la Resolució del director de l’ATC  per la qual es regula la pràctica de les notificacions electròniques en l’àmbit de l’Agència).  

 

Per accedir a les notificacions electròniques de l'ATC caldrà certificat digital (no s'hi podrà accedir amb idCat Mòbil ni amb contrasenya d'un sol ús).

 

L'Agència Tributària de Catalunya, a partir del 3 d’octubre, habilitarà un formulari de contacte a través del qual es podrà facilitar una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil als quals s'enviarà l’avís de notificació electrònica, amb un enllaç per accedir-hi. La manca d’aquest avís no afecta la plena validesa de la notificació. 

 

Un cop l’usuari s’ha identificat, accedirà al contingut de la notificació electrònica. Des de la pantalla que trobarà podrà descarregar el contingut de la notificació i també el justificant electrònic de validesa, que és el document electrònic que acredita que l’Administració li ha practicat la notificació i que li servirà com a prova en cas que li calgui demostrar-ho en el futur. 

 

En cas que no s’hagin facilitat les dades per l’avís, es pot accedir també a la notificació electrònica, amb certificat digital, des de l’apartat “Notificacions electròniques” de Gencat, o també des de Canal Empresa si es tracta d’una empresa o d’un professional. 

 

Les persones físiques que no estiguin obligades a rebre les notificacions per mitjans electrònics, poden també utilitzar aquest formulari en el cas que optin per rebre les notificacions de l'ATC únicament per via electrònica.

 

*D’acord amb l’article 43.2 de la Llei 39/2015, les notificacions electròniques s’entenen practicades en el moment en què s’accedeix al seu contingut, i rebutjades quan han transcorregut 10 dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’hagi accedit al seu contingut.


Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment sobre el tema.