CIRCULAR 5/2020 MODEL PERMÍS CIRCULACIÓ

17/03/2020
LABORAL

En virtut del què disposa l’article 7 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

MODEL PERMÍS CIRCULACIÓ


Març de 2020En virtut del què disposa l’article 7 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, l’empresa ________________________ amb NIF núm. _______________________.


CERTIFICA:


Que la nostra activitat empresarial consisteix en _____________________, i que aquesta no es troba establerta a la llista d’activitats suspeses que estableix l’Annex 1 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Que el/la treballador/a _______________________ es troba circulant per la via d’ús públic per a desplaçar-se al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, a la nostra empresa. I així ho certifico als efectes oportuns.

Empresa