CIRCULAR 6/2018: CANVI DE CRITERI EN L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) EN GRUPS D'EMPRESES

29/11/2018
Fiscal

La normativa estableix que les empreses amb una xifra de negocis inferiors a un milió d’euros estan exemptes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

 

La normativa estableix que les empreses amb una xifra de negocis inferiors a un milió d’euros estan exemptes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. I pel càlcul de l’import de la xifra de negocis del subjecte passiu, es tindrà en compte el conjunt d’activitats exercides per aquest. No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup d’empreses en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats que pertanyin a aquest grup.

Fins ara, l’Administració interpretava que si el conjunt de les empreses del grup facturava més d’un milió d’euros, totes havien de tributar per l’IAE, malgrat de que individualment no facturessin més d’un milió d’euros.

Arrel d’una recent sentència de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem de data 6 de Març de 2018, s’ha canviat el criteri respecte de com s’ha de computar aquesta xifra de negocis, i s’ha establert com a criteri interpretatiu que en els grups de societats que NO tenen la obligació legal de presentar comptes consolidats com a grup empresarial, l´import net de la xifra de negocis què s´ha de tenir en compte als efectes de liquidar l´IAE, NO és el del grup d´empreses, sinó el de cadascuna de les societats del grup individualment.

Entén el Tribunal, que si no hi ha obligació d´actuar com a grup consolidat, tampoc té tal consideració als efectes de l´aplicació de la clàusula de l´art. 82.1 c) 3º del text refós de la Llei d´Hisendes Locals (que exonera als subjectes passius de l´IAE si l´import net de la seva xifra de negocis no supera 1 milió d´euros).

En altres termes, quan les societats d´un grup (no sotmès a règim de consolidació) tenen un import net de la xifra de negocis inferior a 1 milió d´euros, estaran exemptes de liquidar l´IAE ja que no es tindrà en consideració la xifra de negocis global del grup sinó la de la societat en concret.

Aquesta interpretació, que ve a assentar jurisprudència sobre una qüestió en la que anteriorment no n’hi havia, obre les portes a poder intentar sol·licitar la devolució per ingressos indeguts en concepte d’IAE, que NO hagi prescrit, en aquelles societats (no obligades a formular les comptes de forma consolidada) que l´haguessin liquidat com a conseqüència que l´import net de la xifra global de negocis del grup al que pertanyien, superava el milió d´euros, però que la seva xifra de negocis individual no superava l´esmentat milió d´euros.