CIRCULAR 6/2020 REAL DECRET LLEI 8/2020 – MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ

18/03/2020
LABORAL

Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del COVID-19.

CIRCULAR 6/2020 REAL DECRET LLEI 8/2020 – MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ DELS MECANISMES D’AJUST TEMPORAL DE L’ACTIVITAT PER EVITAR ACOMIADAMENTS:


Avui dimecres 18 de març, s’ha publicat el Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del COVID-19. En el seu Capítol II, recull les mesures relatives als mecanismes de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal de l’activitat amb l’objectiu d’evitar acomiadaments.

Mesures en relació als ERTOs per causa de força major:

En els casos en que les empreses puguin acreditar, que les pèrdues de la seva activitat s’ha vist afectades per les causes del COVID-19:  Suspensió o cancel·lació de la seva activitat  Tancament temporal de locals  Restriccions en el transport públic  Mobilitat de les persones i/o mercaderies  Falta de subministraments que impedeixin continuar amb el desenvolupament de l’activitat  Situacions urgents i extraordinàries per contagi de la plantilla o mesures preventives d’aïllament decretat per l’autoritat sanitària

La suspensió del contracte i reducció de jornada tindrà la consideració d’una situació de força major.

Procediment:

1. Sol·licitud de l’Empresa:

El procediment s’haurà de iniciar mitjançant sol·licitud de l’empresa, acompanyada d’un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat com a
conseqüència del COVID-19, juntament amb la corresponent documentació acreditativa.

Mateix moment en que l’empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud als Representants del treballadors, o en el seu defecte, a tots els treballadors, facilitant l’informe anterior.


2. Resolució de l’Autoritat Laboral:

L’Autoritat Laboral dictarà després de les actuacions apropiades, la resolució pertinent en el termini de 5 dies des de la presentació de la sol·licitud, limitant-se a la contestació d’existència o no de força major.

L’empresa haurà de traslladar la decisió adoptada als representants dels treballadors, o treballadors de forma individual, i a l’autoritat laboral

3. Efectes:

Aquesta mesura tindrà efectes des de la data del fet causant de la força major, per tant, te caràcter retroactiu.

Davant de la suspensió o reducció de jornada dels contractes, tots els treballadors podran optar per cobrar la prestació d’atur.

La Seguretat Social exonerarà a l’empresa el pagament de les aportacions empresarials, les empreses que tinguin 50 treballadors o més, l’exoneració de l’obligació de cotitzar serà del 75% de l’aportació empresarial. Aquesta exoneració s’aplicarà per la TGSS a instancia de l’empresari, prèvia comunicació identificant els treballadors i períodes de suspensió o reducció de jornada.


4. Documentació necessària:

 Copia dels poders de la persona sol·licitant  Copia de l’escriptura de comunicació de l’inici de l’expedient als representants legals dels treballadors (simultani a l’inici de l’expedient).  Memòria explicativa de les causes.  Mitjans de prova per acreditar les causes de força major


 Mesura que es sol·licita: extinció /suspensió / reducció de jornada

5. Dades:

 Relació nominal dels treballadors afectats  Informació sobre la composició de la representació dels treballadors.Restem a la seva disposició per a qualsevol consulta que necessiti.