CIRCULAR 7/2017: MODEL 232 DECLARACIÓ INFORMATIVA D'OPERACIONS VINCULADES

16/11/2017
Fiscal

Els informem que en el Butlletí Oficial de l’Estat, número 208, del 30 d’agost de 2017, s’ha publicat l’ORDRE HFP/816/2017, de 28 d’agost, per la qual s’aprova el model 232, de declaració informativa d’operacions vinculades.

 

L’objectiu principal de l’Ordre publicada és l’aprovació d’un nou model d’informació i documentació sobre entitats i operacions vinculades previstes a l’article 13.4 el Reglament de l’Impost sobre Societats (RIS).

Estaran obligats a presentar el model 232 els contribuents de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant establiment permanent, així com les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència a territori espanyol, o bé, que realitzin les següents operacions amb persones o entitats vinculades amb els límits previstos:

 • Si el conjunt d’operacions del mateix tipus i mètode de valoració supera el 50% de la xifra de negoci de l’entitat.
 • En operacions específiques si el conjunt d’operacions per entitat vinculada, del mateix tipus i mètode de valoració supera els 100.000 €. Les operacions específiques són:
  • Persones físiques que tributen en estimació objectiva que la participació individual o conjuntament amb familiars sigui superior o igual al 25% de capital o fons propi.
  • Transmissió de negocis, valors o participacions a fons propis d’entitats no admeses a negociació o admeses a paradís fiscal.
  • Transmissió d’immobles i operacions sobre intangibles.
 • En operacions vinculades si el conjunt d’operacions per entitat vinculada, del mateix tipus i mètode de valoració supera els 250.000 €

També estan obligats a presentar aquest model els contribuents que realitzin operacions amb persones o entitats vinculades i que hagin aplicat la reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles. O bé, els contribuents que realitzen operacions o tenen valors en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals independentment de l’import.

Les operacions excloses són:

 • Grups de consolidació fiscal.
 • Agrupacions d’interès econòmic (AIES) i Unions Temporals d’empreses (UTES).
 • Operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors.

La presentació d’aquest model s’haurà d’efectuar entre els dies 1 i 30 de novembre de l’any següent del tancament de l’exercici, per via telemàtica.