CIRCULAR 8/2017: SANCIONS PER L'INCOMPLIMENT DEL DIPÒSIT DELS COMPTES ANUALS

22/12/2017
Fiscal

Recordatori de les possibles sancions per l'incompliment del dipòsit dels comptes anuals.

 

Addicionalment del tancament registral al Registre Mercantil, l'incompliment del dipòsit dels comptes anuals pot donar lloc a la imposició d'una multa per import, amb caràcter general, de 1.200 a 60.000 euros. Si la societat o, si escau, el grup de societats tinguessin un volum de facturació anual superior a 6.000.000 euros, el límit de la multa, per cada any de retard, s'eleva a 300.000 euros.

El procediment sancionador per a la imposició de la multa s'inicia d'ofici per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), atenent al procediment administratiu previst en la normativa reguladora d'aquesta matèria, la LPAC (en expedients iniciats abans de 2-10-2016, la REPOSA).

A l'efecte de possibilitar, si escau, la imposició de sancions per l'incompliment de l'obligació de dipòsit de comptes, dins del primer mes de cada any, els registradors mercantils han de remetre a la Direcció general dels Registres i del Notari (DGRN) una relació de les societats que no haguessin complert degudament, durant l'any anterior, amb aquesta obligació. Rebuda aquesta relació, la DGRN ha de remetre la llista a l’ ICAC dins del segon mes de cada any a fi de que, si escau, iniciï els corresponents expedients sancionadors (RRM art.371).

Cap la possibilitat de presentar denúncies expresses referent a aquest tema, per part de persones interessades davant l'Administració competent, no obstant això:

  • La presentació d'una denúncia, per sí sola, no confereix al denunciant la condició d'interessat en el procediment que pugui iniciar-se arran de la denúncia (LPA Cart. 62.5).
  • La incoació de l'expedient sancionador únicament es comunica al denunciant quan les normes reguladores del procediment així ho prevegin (LPAC art.64.1) i, fins avui, la normativa reguladora del dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil no ha establert cap disposició al respecte.

La graduació de la multa a imposar es realitza en funció dels següents paràmetres:

  • Dimensió de la societat, en funció de l'import total de les partides d'actiu i de la seva xifra de vendes, referits tots dos dades a l'últim exercici declarat a l'Administració tributària. Aquestes dades han de ser facilitats per la societat a l'instructor.
  • Incompliment per la societat del deure facilitar a l'instructor les dades ressenyades en el punt anterior.
  • A falta de les dades anteriorment descrites, la quantia de la sanció es fixa d'acord amb la seva xifra de capital social que consti en el Registre Mercantil corresponent.

Si els documents objecte de dipòsit es presenten fora de termini, però abans de la iniciació del procediment sancionador , la sanció s'imposa en el seu grau mínim i reduïda en un 50%

Les infraccions prescriuran als tres anys.