CIRCULAR EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ

16/03/2020
LABORAL

S’ha de tenir en compte que, per adoptar la suspensió dels contractes, haurà de tramitar-se mitjançant un procediment col·lectiu, amb independència dels treballadors al que pugui afectar.

CIRCULAR 5/2020 SUPÒSITS DE PARALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DE L’EMPRESA – EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO):

 

 

S’ha de tenir en compte que, per adoptar la suspensió dels contractes, haurà de tramitar-se mitjançant un procediment col·lectiu, amb independència dels treballadors al que pugui afectar.

 

Per la situació actual, aquesta decisió haurà de basar-se en: causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP); o força major. Concorren causes productives o de força major per contagi o per el Decret d’Estat d’Alarma.

 

  • ERTO per causes ETOP:

 

Causes:

 

  1. Econòmiques: Quan dels resultats de l’empresa es desprèn una situació econòmica negativa:
  • Existència de pèrdues actuals o previstes;
  • Disminució persistent del seu nivell d’ingressos ordinaris o ventes si durant tres trimestres consecutius el nivell d’ingressos ordinaris o venta de cada trimestre es inferior al registrat en el mateix trimestre de l’any anterior. L’import de la facturació s’acreditarà amb les declaracions d’IVA.

 

  1. Tècniques: Quan es produeixen canvis, entre altres, en l’àmbit dels mitjans o instruments de producció.

 

  1. Organitzatives: Quan es produeixin canvis, entre altes, en l’àmbit dels sistemes o mitjans de treball del personal o en el mètode d’organitzar la producció.

 

  1. Productives: Quan es produeixin canvis, entre altres, en la demanda de productes o serveis que l’empresa vol col·locar al mercat.

 

 

 

 

 

 

 

Comunicació empresarial prèvia:

 

Mitjançant aquesta comunicació, l’Empresa ha de manifestar als treballadors o als representants del treballadors (RLT) la intenció d’iniciar un ERTO. En cas de tenir RLT el termini per la constitució serà d’un màxim de 7 dies, en cas contrari, serà d’un màxim de 15 dies.

 

Apertura del període de consultes i desenvolupament:

 

Un cop constituïda la comissió, la direcció de l’Empresa comunicarà formalment als treballadors i a l’Autoritat Laboral l’inici del període de consultes.

 

L’escrit haurà d’anar acompanyat de tots els documents recollits al Real Decret 1483/2012, de 29 d’octubre, per el que s’aprova el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada.

 

La duració d’aquest període de consultes serà màxim de 15 dies.

 

La mesura a plantejar pot ser tant de suspensió com de reducció de jornada, aquesta reducció podrà ser de entre un 10% i un 60%. Si l’expedient no afecta a tota la plantilla s’haurà d’especificar els criteris.

 

Aquesta mesura no dona dret a indemnització als treballadors.

 

Finalització del període de consultes:

 

Un cop finalitzat el període de consultes, en el termini màxim de 15 dies l’empresa haurà de comunicar el resultat a l’Autoritat Laboral, i després notificar les suspensions individuals. Si no es realitza aquesta comunicació dins del termini establer, el procediment caducarà.

 

Efectes:

 

Aquesta mesura tindrà efectes a partir de la data de la seva comunicació a l’autoritat laboral, sense necessitat d’autorització administrativa per la seva execució.

 

 

 

Davant de la suspensió o reducció de jornada dels contractes, els treballadors que tinguin dret, podran optar per cobrar la prestació d’atur.

 

Per l’empresa existirà cotització a la seguretat social, amb un import equivalent a la mitjana de les bases dels últims sis mesos d’ocupació, per contingències comuns, accidents de treball i malalties professionals.

 

  • ERTO per força major:

 

En cas de tramitar-se el procediment per força major, haurà de ser constat per l’Autoritat Laboral.

 

Sol·licitud de l’Empresa:

 

L’empresa haurà de presentar la sol·licitud amb els mitjans de prova necessaris (en aquest cas, la possibilitat de contagis o casos confirmats, la acreditació legal del tancament), amb comunicació simultània a la RLT o als treballadors.

 

 

Resolució de l’Autoritat Laboral:

 

L’Autoritat Laboral dictarà després de les actuacions pertinents, la resolució pertinent en el termini de 5 dies des de la presentació de la sol·licitud, limitant-se a la contestació d’existència o no de força major.

 

L’empresa haurà de traslladar la decisió adoptada als representants dels treballadors, o treballadors de forma individual, i a l’autoritat laboral.

 

Efectes:

 

Aquesta mesura tindrà efectes des de la data del fet causant de la força major, per tant, te caràcter retroactiu.

 

Davant de la suspensió o reducció de jornada dels contractes, els treballadors que tinguin dret, podran optar per cobrar la prestació d’atur.

 

 

 

Per l’empresa existirà cotització a la seguretat social, amb un import equivalent a la mitjana de les bases dels últims sis mesos d’ocupació, per contingències comuns, accidents de treball i malalties professionals