MESURES COMPLEMENTARIES, EN L’ÀMBIT LABORAL PER PAL·LIAR ELS EFECTES DERIVATS DEL COVID-19

29/03/2020
LABORAL

Després de declarar l’estat d’alarma amb motiu de la crisis sanitària originada per la pandèmia del COVID-19, el 17 de març, aproven Reial Decret llei amb mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

CIRCULAR 10/2020 REiAL DECRET LLEI 9/2020 – Mesures complementaries, en l’àmbit laboral per pal·liar els efectes derivats del COVID-19

 

 

Després de declarar l’estat d’alarma amb motiu de la crisis sanitària originada per la pandèmia del COVID-19, el 17 de març, aproven Reial Decret llei amb mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, entre les quals es recollia la flexibilització dels Expedients de Regulació Temporals d’Ocupació (ERTO), tant per causa de força major, com en els supòsits de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.

 

La notable paralització del mercat laboral, i l’important volum d’ERTO presentats, fan necessari l’establiment de noves mesures o instruments que contribueixin a pal·liar els efectes de la crisis sanitària sobre les persones treballadores.

 

El Reial Decret Llei 9/2020, de 27 de març, recull:

 

 1. Durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles prorrogues, hauran de mantenir la seva activitat els centres, serveis i establiments sanitaris, així com els centres socials de persones grans, dependents o persones amb discapacitat, independentment que la seva titularitat sigui pública o privada.

 

 1. La força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció com a mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada que preveuen els articles 22 i 23 del RDL 8/2020, no poden justificar l’extinció de contractes de treball ni acomiadaments.

 

 1. El procediment per tramitar la prestació contributiva d’atur, per totes aquelles persones afectades per suspensió de contractes i reducció de jornada, es realitzarà a través d’una sol·licitud col·lectiva presentada per l’empresa davant de l’entitat gestora.

 

 

 

Aquesta sol·licitud haurà d’incloure la següent informació, de forma individual per cada un dels centres de treball afectats.

 • Nom o raó social de l’empresa, domicili, número d’identificació fiscal i codi conta de cotització a la Seguretat Social al que figurin adscrits els treballadors.
 • Nom i cognoms, número d’identificació fiscal, telèfon i direcció de correu electrònic del representant legal de l’empresa.
 • Numero d’expedient assignat per l’autoritat laboral.
 • Especificació de les mesures adoptades, així com la data d’inici.
 • En el supòsit de reducció de jornada, determinació del percentatge de disminució temporal, computada sobre la base diària, setmanal, mensual o anual.
 • En els casos que s’hagi d’acreditar representació de les persones treballadores, una declaració responsable conforme s’ha obtingut autorització.
 • La informació complementaria que es consideri per resolució de la Direcció General del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

 

El termini per realitzar la comunicació referida serà de 5 dies des de la sol·licitud de l’expedient de regulació temporal en supòsits de força major als que es refereix l’article 22 del RDL 8/2020, o des de la data en que l’empresa notifica a la autoritat laboral en cas de causes econòmiques.

En els supòsits en que la sol·licitud sigui anterior a la entrada en vigor d’aquest reial decret, el termini de 5 dies començarà a computar-se des de aquesta data.

 

 1. La suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de rellu i interinitat per ERTO, suposarà la interrupció del còmput, tant de la duració dels contractes, com dels períodes de referencia equivalents al període de suspensió.

 

 1. La duració dels ERTO per força major autoritzats, no podrà ser superior al període en que es mantingui la situació extraordinària derivada del COVID-19.

 

 

 

 1. La data d’efectes de la situació legal d’atur en els supòsits de força major serà la data del fet causant.

 

 

 

Estem a la seva disposició per a qualsevol consulta que necessiti.