Assessorament laboral

Contractació Laboral

 • Assessorament en matèria laboral i de Seguretat Social per adaptar la situació laboral a les necessitats del client i/o a les exigències dels canvis normatius.
 • Alta d’empresaris i obertura de centres de treball.
 • Confecció i tramitació d’altes i baixes, tant al Règim General de la Seguretat Social, com al Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Assessorament i tramitació dels tipus de contracte i clàusules que millor s’adapten a les necessitats dels nostres clients, així com tot el que fa referència a qüestions de caire laboral: condicions de treball, mobilitat geogràfica i funcional, modificacions substancials de les condicions de treball, sancions,...
 • Control de venciments de contractes de treball.

Gestió Laboral

 • Assessorament sobre polítiques retributives i de gestió de personal.
 • Confecció dels rebuts oficials de salaris, conforme a la Legislació Laboral vigent.
 • Confecció dels models TC1, TC2... de la Seguretat Social.
 • Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals. Assistència en procediments sancionadors davant Inspecció de Treball i en procediments judicials de responsabilitat empresarial derivada d’accidents de treball.
 • Tramitació de comunicacions d’alta i baixa per incapacitat temporal derivades de malalties comunes o accidents laborals.
 • Tramitació del pagament directe de prestacions d’incapacitat temporal.
 • Capitalització d’atur.
 • Declaracions Jurades dels empleats de l’empresa, sobre la seva situació familiar, per a la correcta utilització dels tipus d’IRPF.
 • Atenció telefònica permanent per part del nostre personal tècnic sobre tot tipus de qüestions derivades de les relacions laborals.

Acomiadaments, reestructuracions i reorganitzacions empresarials

 • Modificació de les condicions de treball.
 • Assessorament i tramitació d’acomiadaments individuals.
 • Assessorament i confecció d’expedients de regulació d’ocupació (ERO) de reducció de jornada, de suspensió o extinció de contractes.
 • Suport en expedients concursals.

Conflictes laborals

 • Representació i assistència davant la Inspecció de Treball i Serveis Territorials.
 • Representació davant dels Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació.
 • Representació Col•legiada davant dels Jutjats de lo Social i Contenciós Administratiu, previ anàlisi i informe del litigi.
 • Assessorament, complimentació i presentació d’expedients administratius davant del Fons de Garantia Salarial (FOGASA).