Assessorament comptable

Comptabilitat

  • Entrada de comptabilitats o càrrega dels fitxers comptables dels clients.
  • Repàs exhaustiu dels majors de comptabilitat, amb periodicitat trimestral.
  • Reunió trimestral amb el comptable de l’empresa, per esmenar els canvis necessaris a la comptabilitat per tal d’ajustar-la a les directrius del Pla General Comptable.
  • Anàlisi dels estats financers, anticipació dels efectes fiscal i reunió periòdica amb el client per comentar l’evolució del negoci, i prendre a temps les mesures adients.

Llibres

  • Tramitació i legalització dels llibres comptables obligatoris segons el Codi de Comerç davant el Registre Mercantil.
  • Preparació de les Comptes Anyals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Flux d’Efectiu i Estat de Canvis del Patrimoni Net), reflectint la imatge fidel de l’empresa, a partir del coneixement integral de la mateixa.
  • Presentació dels Comptes Anyals en el Registre Mercantil.