Assessorament jurídic

Dret Laboral

 • Representació davant els Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació.
 • Representació Col·legiada davant els Jutjats de lo Social, previ anàlisi i informe del litigi.
  • Acomiadaments
  • Quantitat
  • Drets
 • Assessorament, complimentació i presentació d'expedients administratius davant el Fons de Garantia Salarial.
 • Assessorament permanent i puntual sobre Dret Laboral i Seguretat Social.

Drets Administratiu

 • Gestions i Recursos davant Organismes Públics i/o Privats.
 • Gestions davant l'Administració Central, Local o Autonòmica.
 • Contenciosos Administratius.
 • Assumptes relacionats amb la Llei del sòl.