Assessorament laboral

 • Assessorament i tramitació d’expedients de prestacions contributives i no contributives:
  • Jubilació
  • Complement de mínims
  • Incapacitat temporal i permanent, i revisió del grau de invalidesa
  • Maternitat i ajuts infantils
 • Revisió del contracte de treball.
 • Revisió de nòmines.
 • Conveni especial amb la Seguretat Social.
 • Representació davant els Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació.
 • Representació  Col•legiada davant els Jutjats de lo Social, previ anàlisi i informe del litigi.
  • Acomiadaments
  • Reclamacions de quantitat
  • Drets
 • Assessorament, complimentació i presentació d’expedients administratius davant el Fons de Garantia Salarial.
 • Assessorament permanent i puntual sobre Dret Laboral i Seguretat Social.