Successions i donacions

Successions

  • Assessorament, preparació i tramitació d’escriptures de manifestació i acceptació d’herència.
  • Preparació i tramitació de l’escriptura de declaració d’hereus intestada.
  • Liquidació dels corresponents impostos, aplicant les reduccions i bonificacions vigents en data del fet imposable.
  • Anàlisi del dret de successions i planificació de diferents escenaris i els seus efectes en l’impost sobre successions.
  • Anàlisi, redacció  i tramitació de testaments. 
  • Obtenció del Certificat d’últimes voluntats i del contracte d’assegurances de vida.
  • Tramitació de l’expedient de viduïtat.

Donacions

  • Assessorament, preparació i tramitació de donacions, tant en document privat com en escriptura pública.
  • Liquidació dels corresponents impostos aplicant les reduccions i bonificacions vigents en cada moment.
  • Planificació tributària, avaluant les diferents alternatives que facilitar la presa de decisions que permetin reduir la càrrega fiscal i els efectes en l’impost.