Transmissions patrimonials

 • Consulta i assessorament previ de operacions amb transcendència tributària.
 • Preparació i tramitació d’escriptures de compravenda de finques urbanes i finques rústiques (opció de compra, condició suspensiva, condició resolutòria ...)
 • Preparació i tramitació d’escriptures:
  • Permuta.
  • Declaració d’obra nova.
  • Declaració de final d’obra.
  • Constitució de drets reals.
  • Expedients de major cabuda...
 • Liquidació dels corresponents impostos.