CIRCULAR 01/2021 MODELS ESTRANGER ETE I D6

12/01/2021
FISCAL

A continuació els hi recordem les diferents obligacions a complir davant l’Administració el Gener 2021 en relació a l’exercici 2020 dels béns i drets situats a l’estranger

CIRCULAR 01/2021 – MODELS ESTRANGER (ETE I D6)

 

 

 

 

A continuació els hi recordem les diferents obligacions a complir davant l’Administració el Gener 2021 en relació a l’exercici 2020 dels béns i drets situats a l’estranger.

Si creu que està obligat a presentar algun d’aquests models, preguem que sol·licitin a les seves entitats bancàries el subministrament de la informació pertinent i que ens la transmetin abans del 15/01/21 per a que els hi puguem confeccionar les diferents declaracions.(ETE/Model D6).

Les persones o entitats que estiguin sotmeses a l’ETE (punt 1) i que no disposin de DNI electrònic o certificat digital de la “Fábrica Nacional de Moneda y Timbre” preguem es posin en contacte amb nosaltres el més aviat possible ja que caldrà tramitar-ho per a poder enviar la declaració.

 

1.- BANC D’ESPANYA: (ETE) FORMULARI DE TRANSACCIONS ECONÒMIQUES I SALDOS D’ACTIUS I PASSIUS FINANCERS AMB L’EXTERIOR.

Durant l’any 2013 va entrar en vigor la circular 4/2012 publicada en el BOE el 04 de maig de 2012 que obliga tant a les persones físiques com a les jurídiques a una nova obligació de complimentar una declaració informativa pel Banc d´Espanya sobre les transaccions econòmiques i saldos d’actius i passius financers amb l’exterior.

Tal i com exposa el BOE referenciat, es trasllada l’obligació d’aquestes declaracions de les entitats bancàries (o altres proveïdors de serveis de pagament), cap als residents (persones físiques o jurídiques) titulars d’aquestes operacions. Recordem que aquestes declaracions són obligatòries i sancionables i que la finalitat de les mateixes és estadístic, fiscal i administratiu.

La nova circular que substitueix les declaracions per un formulari únic (ETE), a més a més dels comptes bancaris i els actius i passius que es disposin a l’estranger, haurà de comprendre les transaccions realitzades.

Cal tenir en compte:

 • OBLIGATS: Les persones físiques i jurídiques residents quan les transaccions o la suma dels actius  i passius sigui superior a 1 milió d’euros.
 • OBLIGACIONS A DECLARAR: Qualsevol transacció amb no residents, actes, negocis, cobraments, pagaments, transferències, variacions en compte, posicions financeres tant deutores com creditores..., saldos a l’estranger i les seves variacions d’actius i passius, immobles, terrenys...
 • FORMA DE PRESENTACIÓ: Telemàtica, mitjançant DNI Electrònic  o el certificat de la FNMT del declarant. No és possible la presentació telemàtica per tercers ni la presentació en paper.
 • TERMINI DE PRESENTACIÓ: Anualment, fins el 20 de Gener de l’any següent, quan ni les transaccions ni la suma d’actius i passius arribin a 100 milions d’euros. Trimestralment, fins el 20 del mes següent, quan siguin superiors a 100 i inferiors a 300 milions d’euros. Mensualment, fins el dia 20 del mes següent, quan alguna de les magnituds sigui igual o superior als 300 milions.

 

 

 

 • FORMA DE CÀLCUL DE LES MAGNITUDS A EFECTES DE DETERMINAR L’OBLIGACIÓ I EL TERMINI DE PRESENTACIÓ: Per a determinar l’import de les transaccions cal sumar entre sí els cobraments i pagaments sense tenir en compte el signe, això és, en valor absolut. L’import dels saldos també es determina sumant entre sí els saldos positius i negatius sense tenir en compte el seu signe. Quan alguna de les dos magnituds (transaccions o saldos) superi un milió d’euros, caldrà informar de totes les transaccions i saldos independentment de la seva quantia.
 • DECLARACIÓ RESUMIDA: Quan ni l’import dels saldos ni el de les transaccions superi els 50 milions d’euros, es podrà presentar una declaració resumida informant les següents dades:

      Operacions financeres actives amb l’exterior:

 • Saldo inicial.
 • Saldo final.
 • Transaccions netes (desglossant per separat Inversions i Desinversions)*
 • Altres variacions

Operacions financeres passives amb l’exterior:

 • Saldo inicial.
 • Saldo final.
 • Transaccions netes (desglossant per separat Inversions i Desinversions)*
 • Altres variacions

Cobraments de no residents.

Pagaments a no residents.

(Si la seva declaració superés els 50 milions d’euros preguem es posin en contacte amb nosaltres i els hi especificaríem amb més detall les dades necessàries dels comptes corrents, accions, valors, préstecs, immobles, terrenys...).

 

INFRACCIONS:

Les infraccions per falta o inexactitud en la declaració d’un import inferior a 6.000.000 d’euros seran qualificades com a lleus. Les multes per infraccions lleus seran d’un mínim de 3.000,00 euros i podran anar fins a una quarta part de l’import no declarat.

Les infraccions per presentació fora de termini seran les següents: Si s’han presentat dins dels 6 mesos posteriors, la multa serà d’entre 150 a 300 euros. Si es presenta la declaració fins 12 mesos posteriors, la multa serà entre 300 a 600 euros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte al model ETE RESUMIT a presentar al Banc d´Espanya, les dades específiques que es necessiten són:

 

               Per a  operacions de  mercaderies i serveis de cobrament i pagament a l´estranger:

 • Cobraments totals de les operacions de mercaderies i serveis de cobrament de l´exterior
 • Pagaments totals de les operacions de mercaderies i serveis de pagament a l´exterior

 

Per a actius i passius a l´estranger (inclou saldos bancaris, préstecs, accions siguin cotitzades en borsa o no, valors... i en el cas de que es facin compres o vendes de mercaderies o serveis de cobrament o pagament els sdos. amb clients i proveïdors)

 • Saldo inicial i saldo final total dels comptes bancaris a l´estranger i interessos (Demanar-ho a les entitats bancàries)
 • Saldo inicial i saldo final total dels valors, accions... estrangers (Situació patrimonial a 01/01/20 i a 31/12/20) (Demanar-ho a les entitats bancàries)
 • Saldo inicial i saldo final dels comptes amb clients a l´estranger. (A través de la comptabilitat, sumes i saldos)
 • Saldo inicial i saldo final dels comptes amb proveïdors a l´estranger. (A través de la comptabilitat, sumes i saldos)

*Dins d’aquest apartat i en concret en el camp de Transaccions netes, també cal informar el detall per separat de les inversions i desinversions, tant en les operacions actives com en les passives realitzades durant l’exercici.

 

 

 

 1. DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ I INVERSIONS: DECLARACIÓ D’INVERSIONS EXTERIORS.

Les declaracions a presentar en front de la Direcció General de Comerç i Inversions segueixen en vigor. La més habitual d’aquestes declaracions –per afectar a un major nombre de residents- és la relativa a valors negociables (model D6).

Model D6: Caldrà presentar  aquesta declaració durant el mes de Gener del 2021 sempre que es tinguin inversions espanyoles a l’exterior. Concretament es declararan Inversions espanyoles a l’exterior en accions cotitzades (Borsa o mercats organitzats), quan els valors es dipositin a l’estranger o estiguin sota custòdia del titular de la inversió.

 • Declaració de dipòsits. El termini per a la presentació serà durant el mes de gener de cada any, corresponent a la declaració de l’any anterior. S´hi faran constar la identificació, títols, i import dels valors.
 • Declaració de fluxos. Cada inversió que es faci en societats no residents si es té una participació del 10% o més, o es pertanyi a l’òrgan d’administració, o si la inversió supera els 1.502.530,26 €. El termini per a la presentació d’aquesta declaració serà d’un mes des de la data de la realització de l’operació.

Aquest imprès s’acompanyarà de:

-Fotocòpia del DNI/NIE del titular de la inversió espanyola a l’exterior, la primera vegada que declari.

-Fotocòpia dels extractes del/s compte/s de valors a l’exterior, sempre que es presenti una declaració.

 

Encara que les obligacions en front del Banc d’Espanya i de la Direcció General de Comerç i Inversió són de caràcter estadístic, el cert és que s’han intensificat els intercanvis d’informació entre països, pel que convé complir escrupolosament aquestes obligacions per a evitar possibles contratemps.

Finalment, voldríem remarcar que en base al desenvolupament normatiu del Banc d’Espanya, qualsevol empresa que realitzi operacions amb l’exterior, com importacions o exportacions, serveis d’assistències tècnica..., entre d’altres, haurà de complimentar la declaració abans del 20 de Gener.

Restem a la seva disposició per qualsevol aclariment o consulta sobre el tema.