CIRCULAR 01/2023 - FACTURA ELECTRÒNICA

12/01/2023
FISCAL

La facturació electrònica obligatòria per a empreses i autònoms, és una de les principals mesures que s’inclouen a la Llei Crea i Creix, publicada al BOE el 29 desembre, que pretén impulsar y facilitar la creació d’empreses.

CIRCULAR 01/2023 – FACTURA ELECTRÒNICA

 

La facturació electrònica obligatòria per a empreses i autònoms, és una de les principals mesures que s’inclouen a la Llei Crea i Creix, publicada al BOE el 29 desembre, que pretén impulsar y facilitar la creació d’empreses, reduir obstacles a l’activitat econòmica i simplificar tràmits, així com també lluitar contra la morositat.

 

Aquesta normativa obliga a tots els empresaris i professionals a expedir, remetre i rebre factures en format electrònic en les seves relacions comercials, proporcionant informació sobre els estats de les factures, a més s’haurà de:

 • Facilitar al destinatari de les factures mitjançant solucions tecnològiques la visualització d’aquestes de manera gratuïta.
 • L’accés a la facturació s’haurà de garantir, al menys, els últims 4 anys.

 

Els empresaris i professionals obligats a realitzar la factura electrònica tenen un període d’adaptació per posar al dia els seus sistemes informàtics:

 • Per a empreses i autònoms amb facturació anual superior als 8 milions d’euros, el termini és d’1 any una vegada entri en vigor el Reglament que desenvolupi la llei, que es preveu la seva publicació el primer trimestre 2023.
 • Per a empreses i autònoms amb facturació anual inferior als 8 milions d’euros, el termini és de 2 anys una vegada entri en vigor el Reglament que desenvolupi la llei, es preveu la seva publicació el primer trimestre 2023.

 

Les empreses i professionals que, estant obligants a aplicar la normativa de la facturació electrònica, no ofereixin als usuaris la possibilitat de rebre factures electròniques o no permetin l’accés de les persones que han deixat de ser clients a les seves factures, seran sancionades amb multes de fins a 10.000 euros.

 

 

 

 

 

 

El Ministeri d’ Hisenda ha publicat una guia sobre les qüestions més freqüents sobre les factures electròniques, es pot accedir a través del portal web  www.facturae.gob.es.

Com a preguntes més rellevants es recullen les següents:

Què necessito per emetre factures electròniques?

Hi ha tres maneres d’expedir factures:

 • Mitjançant un programa informàtic que crea factures electròniques, que pot estar instal·lat al mateix ordinador o accedir-hi a través d’Internet.
 • Mitjançant intermediació de un prestador de Serveis de facturació electrònica.
 • Que siguin creades pel propi destinatari (autofacturació).

Es pot obligar al client a acceptar una factura electrònica?

No, els destinatari ha donar el seu consentiment.

El consentiment per rebre factures electròniques ha de ser exprés?

Els contractes amb consumidors i usuaris, segons disposa la normativa per la Defensa dels Consumidors, aquests tindran dret a rebre la factura en paper. Si s' escau, l' expedició de la factura electrònica estarà condicionada al que l' empresari hagi obtingut prèviament el consentiment exprés del consumidor.

Per tant, la sol·licitud del consentiment haurà de precisar la forma en la qual es procedirà a rebre la factura electrònica, així com la possibilitat que el destinatari que hagi donat el seu consentiment pugui revocar-lo i la forma en què podrà realitzar-se aquesta revocació.

El dret del consumidor i usuari a rebre la factura en paper no podrà quedar condicionat al pagament de cap quantitat econòmica.

Quins requisits ha de complir una factura electrònica?

La factura electrònica ha de complir els requisits de qualsevol factura:

Llegibilitat: significa que la factura electrònica pugui ser llegida per humans; aquest requisit el faciliten els programes informàtics de facturació electrònica o els programes ofimàtics (com els processadors de text). També poden facilitar-la serveis en línia a través d' Internet.

Autenticitat de l' origen de la factura: significa que s' ha de garantir la identitat del proveïdor dels béns o prestador dels serveis facturats, i la de l' emissor de la factura, en cas de no ser el mateix.

Integritat del contingut de la factura: significa que s' ha de garantir que el contingut de la factura no ha estat modificat.

Aquests dos últims requisits ja estan garantits per la signatura electrònica de la factura que es va realitzar en crear la factura electrònica.

Com es garanteix l' autenticitat de l' origen i la integritat del contingut d' una factura electrònica?

Pel cas particular de la factura electrònica la legislació permet tres procediments específics alternatius que garanteixen igualment l' autenticitat de l' origen i la integritat del contingut. Aquests són:

 • Mitjançant signatura electrònica.
 • Mitjançant intercanvi electrònic de dades (EDI).
 • Mitjançant mitjans validats per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

Què he de fer amb les factures electròniques un cop enviades al seu destinatari?

Té l'obligació de conservar les còpies de les factures electròniques expedides durant el termini previst a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària , igual que si s'hagués tractat d'una factura en paper.

El termini previst serà de quatre anys, així com s’haurà de garantir la seva llegibilitat, integritat i autenticitat, i l’accés a aquestes dades.

Hi ha empreses que tinguin unes obligacions específiques en relació amb la factura electrònica?

Tenen unes obligacions específiques en matèria de factura electrònica les empreses que operin en els següents sectors econòmics (denominats serveis al públic en general d'especial transcendència econòmica):

Els serveis de comunicacions electròniques a consumidors, serveis financers destinats a consumidors, que inclouran els serveis bancaris, de crèdit o de pagament, els serveis d' inversió, les operacions d' assegurances privades, els plans de pensions i l' activitat de mediació d' assegurances, serveis de subministrament d' aigua a consumidors, serveis de subministrament de gas al detall, i serveis de subministrament elèctric a consumidors finals.

I només en el cas que la contractació s' hagi dut a terme per mitjans electrònics:

 • Serveis d' agència de viatges.
 • Serveis de transport de viatgers per carretera, ferrocarril, per via marítima, o per via aèria.
 • Activitats de comerç al detall.

 

 

Poden pagar-me una factura electrònica mitjançant rebut domiciliat?

Una factura electrònica podrà pagar-se mitjançant rebut domiciliat si es compleixen els següents requisits:

 • Que el deutor acrediti el seu consentiment mitjançant el document que estableix la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament.
 • Que en un annex de la factura electrònica s' inclogui aquest document.
 • Que en una extensió de la factura electrònica s' inclogui la identificació del compte de pagament del deutor.
 • Que la factura electrònica no s' hagi emès a consumidors i usuaris.
 • Que la factura electrònica no s' hagi emès als òrgans, organismes i entitats integrants del sector públic.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.