CIRCULAR 02/2022 - PRINCIPALS MODIFICACIONS DE LA REFORMA LABORAL

21/03/2022
LABORAL

El Reial Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre, estableix mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat laboral i la transformació del mercat del treball.

 

CIRCULAR 02/2022 – PRINCIPALS MODIFICACIONS DE LA REFORMA LABORAL

 

 

 

 

El Reial Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre, estableix mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat laboral i la transformació del mercat del treball. El dia 30 de març del 2022 entren en vigor les noves normes de contractació, entre les quals destaquem:

 

 • S’estableix la prioritat cap al contracte indefinit, restringint-se els contractes amb duració determinada, a determinats supòsits:
  • En cas de necessitat degut a la substitució d’un treballador: En aquest supòsit, el treballador substitut podrà començar a treballar, com a màxim, 15 dies abans de la substitució, per conèixer les funcions del lloc de treball.
  • Per augment imprevisible o per circumstàncies de la producció: El temps màxim de contractació serà de 6 mesos, ampliable a 12 mesos, si així ho estableix el conveni col·lectiu. En supòsits previsibles, com poden ser les campanyes nadalenques o agrícoles, s’estableix un límit de 90 dies anuals, els quals no podran ser consecutius.

 

 • Si un treballador encadena contractes de treball la suma dels quals supera els 18 mesos, en l’espai temporal de 24 mesos, passa a ser un treballador indefinit.

 

 • Desapareixen els contractes d’obra i servei determinat, mantenint vigents els contractes firmats entre el 31 de desembre del 2021 i el 30 de març del 2022, els quals es regiran per la normativa anterior a la reforma i no podran tenir una durada superior als 6 mesos.

 

 • S’estableixen dues modalitats de contractes formatius:
  • Contracte de formació dual (alternança entre treball i formació): La durada oscil·la entre els 3 mesos i els 2 anys i pretén comptabilitzar l’activitat laboral retribuïda amb els processos formatius, ja sigui de formació professional, estudis universitaris o Especialitats formatives. No es genera una indemnització al final de contracte i la retribució no pot ser inferior al SMI i s’establirà per conveni col·lectiu. En aquest supòsit, no es poden realitzar hores extraordinàries (excepte força major), ni període de proba o treballs nocturns.
  • Contracte per a l’obtenció de la pràctica professional: La durada oscil·la entre els 6 mesos i l’any i està dirigit als titulats universitaris, de grau mig o superior, màster professional o els que disposen d’un certificat del sistema de formació professional.

La retribució s’establirà per conveni, segons les funcions que desenvolupi la persona treballadora i no podrà ser inferior al SMI. L’empresa haurà de tenir un pla formatiu individual i assignar un tutor al treballador. En aquest supòsit sí que estan permeses les hores complementàries.

 

Per altra banda, respecte els convenis laborals, s’estableix que el conveni sectorial preval sobre el conveni d’empresa. El conveni d’empresa podrà establir la distribució del temps, la planificació anual de vacances, les mesures de conciliació familiar i la classificació professional. A més, els convenis col·lectius es prorrogaran fins que siguin substituïts pels nous, pactats entre les parts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTOs), la reforma pretén simplificar els procediments perquè les empreses si puguin acollir. Destaquem que com a supòsit d’ERTO de força major, s’incorpora l’impediment de desenvolupar l’activitat per decisions derivades de l’autoritat governamental. A més, es regiran pels següents paràmetres:

 

 • Es prioritza la reducció de jornada sobre la suspensió
 • Reducció de jornada entre el 10% i el 70%
 • Prohibició de realitzar nous contractes durant el període d’ERTO, així com hores extres o externalització de la producció
 • Exoneració de quotes per accions formatives, entre 20% i el 90%, segons la tipologia d’ERTO
 • Exoneració vinculada al manteniment del contracte de treball durant 6 mesos des de la finalització de l’ERTO.
 • Reducció de les tramitacions administratives mitjançant un procediment únic de comunicació.

 

 

 

Per últim, també s’han incrementat les multes del sistema sancionador, establint-se multes des de 1.000 fins a 10.000€ per infraccions greus. S’han introduït les següents infraccions:

 

 

 • Infracció greu per efectuar contractes de treball en períodes d’aplicació d’ERTOs o RED, de 1.000 a 10.000€/persona.
 • Infracció molt greu per realitzar externalització en aplicació d’ERTOs o RED, de 7.501 a 225.018€.
 • Infracció molt greu per efectuar acomiadaments, suspensions o reduccions ERE durant l’ERTO o RED sense tramitar el corresponent procediment: de 7.501 a 225.018€.

 

 

 

Per a més informació al respecte, podeu contactar-nos.