CIRCULAR 04/2020 MESURES DE FINANÇAMENT TRANSITORI RD-LLEI 7/2020

16/03/2020
FISCAL

Divendres 13 de març es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, per el que s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 de forma immediata.

Divendres 13 de març es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, per el que s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 de forma immediata.

Exposem a continuació de forma resumida una de les principals mesures acordades en l’àmbit tributari:

Mesures de recolzament financer transitori

  • AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS (art 14 RD-Llei 7/2020)

 

Exposición de motivos: “Con esta finalidad, para evitar posibles tensiones en tesorería que puedan experimentar estos colectivos, se propone una flexibilización en materia de aplazamientos, concediendo durante seis meses esta facilidad de pago de impuestos a PYMES y autónomos, previa solicitud, en unos términos equivalentes a una carencia de tres meses.

 

La mesura consisteix, en trets generals, en la concessió d’ajornament d’impostos, prèvia sol·licitud, durant un termini de 6 mesos i la no meritació d’ interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament per a les persones o entitats amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros en l’any 2019, en base a les condicions que estableix l’article 14 del RD-Llei 7/2020.

El límit màxim susceptible d´ajornar amb dispensa de garanties és d´una quantitat igual a  30.000 euros, conjuntament per tots els deutes  ajornats.

 

Declaracions-liquidacions i autoliquidacions que tinguin un termini de presentació i ingrés des de la data d´entrada del Reial Decret (13 de març de 2020) fins al 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.

 

Als efectes de l’article 65 de la Llei 58/2003:

Els deutes tributaris que es trobin en període voluntari o executiu es podran ajornar o fraccionar en els termes que es fixin reglamentàriament i prèvia sol·licitud de l’obligat tributari, quan la seva situació econòmica-financera li impedeixi, de forma transitòria, efectuar el pagament en els terminis establerts.

L’ajornament també serà aplicable als següents deutes tributaris que en principi no poden ser ajornats de conformitat amb l’article 65.2 de la LGT:

  •  
  • - Els corresponents a obligacions tributàries que hagin d’acomplir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte. Art 65.2 b) LGT

 

  • - Les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits. Art 65.2 f) LGT

 

  • - Les corresponents a obligacions tributàries que hagi d’acomplir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats. Art 65.2 g) LGT

 

 

En conseqüència i de forma excepcional, l’ajornament detallat s´aplica també durant el període transitori a deutes legalment inajornables, en concret: retencions i ingressos a compte (Models 111, 115 i 123); pagaments fraccionats de l´Impost sobre Societats (Model 202); Impost sobre el Valor Afegit (Model 303), en tots els casos, ja que legalment i sense aplicació del règim transitori, es pot només ajornar en el cas que s´acrediti que no s´han cobrat les quotes d´IVA repercutides.

 

Artículo 14. Aplazamiento de deudas tributarias.

 

“1. En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la Ley anterior.

 

  1. 2. Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 

  1. 3. Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.

 

  1. 4. Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:

 

  1. a) El plazo será de seis meses.

 

  1. b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.”

 

 

 

 Per altra banda la AEAT ha comunicat a través d’un avís informal a la seva pàgina web l’ampliació dels terminis en els procediments tributaris mitjançant un canvi normatiu imminent, restem a la espera de les novetats que es portin a terme en relació a aquest punt.