CIRCULAR 05/2021 - LA NOVA VALORACIÓ DELS IMMOBLES ALS IMPOSTOS DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS

29/09/2021
FISCAL

Amb l’objectiu d’evitar pràctiques d’elusió fiscal, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, ha incorporat a l’ordenament jurídic intern rellevants modificacions.

CIRCULAR 05/2021 – LA NOVA VALORACIÓ DELS IMMOBLES Als Impostos de transmissions patrimonials i de successions i donacions

 

Amb l’objectiu d’evitar pràctiques d’elusió fiscal, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, ha incorporat a l’ordenament jurídic intern rellevants modificacions.

Entre les mesures i modificacions més significatives incorporades per la Llei, en la present circular destacarem les relatives a la nova valoració dels béns immobles dels impostos ITP i AJD, i ISD.

  1. Modificació de la valoració dels béns dels impostos de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i de Successions i Donacions.

S’estableix una nova valoració dels béns immobles, que es farà a través de l’anomenat “valor de referència”, el qual entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2022.

Fins ara, la base imposable feia referència al “valor real” dels immobles, valor que tenia una directa relació amb el valor de mercat.

Ara però, la determinació del “valor de referència”, l’establirà la Direcció General del Cadastre a traves de l’anàlisi dels preus de totes les compravendes d’immobles que s’hagin realitzat davant Notari, tenint en compte les característiques cadastrals de cada immoble.

Així doncs, el valor de referència serà utilitzat com a base imposable mínima tant per l’ITP i l’AJD com pel ISD. A més a més, aquest valor de referència també servirà per l’Impost sobre el Patrimoni, però únicament per a immobles adquirits a partir de l’1 de gener de 2022, i no per el patrimoni preexistent.

  • Que és el valor de referència

El concepte de “valor de referència” vol reflectir una xifra propera però a la vegada inferior al valor del mercat. En aquest sentit, s’aplicarà un factor de minoració per a la seva determinació.

En principi, en la majoria dels casos, aquest valor serà superior al valor cadastral, i servirà per a calcular la base imposable de l’ITP o de l’ISD, excepte que el contribuent declari un valor superior o que el preu pactat en les Transmissions sigui superior, en quals casos s’aplicarà el valor superior.

En tot cas, aquest nou valor no interferirà a l’IBI.

  • Determinació del valor de referència

Tal hi com s’ha explicat amb anterioritat, serà la Direcció General del Cadastre qui determinarà aquest valor a partir de l’aplicació d’uns mòduls, basats en els preus de totes les compravendes que s’hagin realitzat davant de notari, tenint en compte les característiques de cada immoble.

Tanmateix, aquests mòduls que es tindran en compte es basaran per criteris territorials homogenis de valoració. Es tindrà en compte el valor mig aplicable en l’àmbit on es trobi situat l’immoble, tenint en compte les diferències de categories, antiguitat i l’estat de conservació.

És important destacar que el valor de referència es determinarà any per any, així com els mòduls de valor mitjà aplicables.

A més a més, el Cadastre ha informat també que aquest valor de referència serà públic, i per tant, podrà saber-se quan es consultin les dades cadastrals d’un immoble. Tanmateix el propietari podrà tenir accés als criteris que s’hagin seguit per individualitzar el valor del seu immoble. 

En aquest sentit serà important revisar que les dades cadastrals de l’immoble siguin les correctes, iniciant un procediment de rectificació d’errors o subsanació de discrepància en cas contrari.