CIRCULAR 05/2023 – AJUDES PER LA MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT DE PYMES A TRAVÉS DE PROJECTES PILOT DE REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL

03/05/2023
LABORAL

El BOE de 13/04/2023 publica la resolució que aprova la convocatòria d’ajudes per la millora de la productivitat a petites i mitjanes empreses industrials a través de projectes pilot de reducció de la jornada laboral, regulades segons Orden ICT/1238/2022.

 

CIRCULAR 05/2023 – AJUDES PER LA MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT DE PYMES A TRAVÉS DE PROJECTES PILOT DE REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL

 

El BOE de 13/04/2023 publica la resolució que aprova la convocatòria d’ajudes per la millora de la productivitat a petites i mitjanes empreses industrials a través de projectes pilot de reducció de la jornada laboral, regulades segons Orden ICT/1238/2022, de 9 de desembre.

 

 

BENEFICIARIS

 • Societats amb consideració de petita i mitjana empresa, amb personalitat jurídica pròpia constituïda a Espanya i que desenvolupa una activitat industrial, especificada en l’annex I de les bases, durant almenys tres anys.

 

Sectores de actividad de las potenciales entidades beneficiarias

a) Actividades de producción a escala industrial encuadradas en la sección C – Divisiones 10 a 32 (CNAE 2009)

b) Actividades de valorización a escala industrial encuadradas en la sección 38.3x de la CNAE 2009, siempre que dispongan en el momento de la solicitud de la correspondiente autorización de gestión de residuos, y el proyecto a realizar se clasifique como perteneciente a las operaciones de valorización: R2, R3, R4, R5 (con exclusión de la limpieza de suelos), R6, R7, R8, R9, R11 y R12 (con exclusión del desmontaje, la clasificación, el secado, el acondicionamiento, el reenvasado, la combinación o la mezcla)

c) Actividades complementarias a la producción industrial. Se entenderá que se trata de actividades complementarias a la producción industrial, si se llevan a cabo mayoritariamente como servicios de apoyo a empresas manufactureras (incluidas en las CNAE 10 a 32) en sus procesos de producción industrial. Se entenderá como tal las siguientes:

– Actividades de envasado y empaquetado a escala industrial encuadradas en la CNAE 82.92, con excepción de las actividades de embalaje de paquetes y la envoltura de regalos.

– Actividades de depósito y almacenamiento a escala industrial incluidas en la CNAE 52.10, a excepción de los servicios de digitalización y almacenamiento de archivos y documentos;

– Actividades de reparación a escala industrial de maquinaria y equipo encuadradas en la división 33 de la sección C de la CNAE, siempre y sólo cuando se proporcionen dichos servicios directamente a la industria manufacturera (actividades incluidas en las CNAE 10 a 32), a alguna de las actividades encuadradas en la CNAE 35 (suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado), o a las actividades de tratamiento de aguas para uso industrial o de desalinización de agua de mar o aguas subterráneas para obtener agua como producto principal, encuadradas en la CNAE 36; a excepción de las actividades de reparación y el mantenimiento de armas de fuego y munición (incluida la reparación de armas para actividades deportivas y recreativas), reparación y el mantenimiento de carros de supermercado, reparación de extintores, reparación y mantenimiento de tractores agrícolas, reparación y mantenimiento de maquinaria agropecuaria y forestal, máquinas expendedoras automáticas, cajas registradoras, fotocopiadoras, reparación de calculadoras, electrónicas o no, reparación de máquinas de escribir, reparación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos, de equipos e instrumentos ópticos, reparación y mantenimiento de equipos de alumbrado eléctrico y reparación y mantenimiento de dispositivos de cableado portador o no de corriente para circuitos eléctricos. También quedan excluidas las actividades encuadradas en las CNAE 33.19 y 33.20.

d) Actividades de servicios a la industria:

– Diseño industrial: actividades de ingeniería y diseño de maquinaria, materiales, procesos industriales y plantas industriales, encuadradas en las CNAE 71.12

– Ensayos y análisis técnicos encuadrados en la CNAE 71.20, con excepción de (i) la explotación de laboratorios policiales, (ii) el análisis arqueobotánico, (iii) la inspección de tuberías petrolíferas, (iv) la certificación de productos, incluidos bienes de consumo, vehículos motorizados, aeronaves, contenedores presurizados, plantas nucleares, (v) la inspección técnica de vehículos, (vi) las pruebas de composición y pureza de los minerales o (vii) las pruebas y medición de los indicadores medioambientales: contaminación del aire y del agua.  

 

 

ACTUACIONS

El projecte pilot consistirà a executar almenys les actuacions següents:

 • Reducció de la jornada laboral dels treballadors que treballin a temps complert. Aquesta reducció ha de ser, com a mínim, d’un 10% en còmput setmanal. Aquest compromís tindrà una duració mínima de dos anys, computable des de la concessió de l’ajut i per treballadors amb contracte indefinit.
 • Compromís empresarial a que la reducció de jornada dels treballadors anomenats anteriorment, no afecti a les retribucions que els hi corresponguessin treballant sense aquesta reducció.
 • Garantir la igualtat al dret a la reducció, entre dones i homes, permetent, en tto cas, una desviació del 10%. No obstant, aquest percentatge podrà ser superior però en cap cas inferior (a favor del gènere femení).
 • Els treballadors que gaudeixin d’aquest dret, hauran de ser com a mínim els següents percentatges envers la plantilla:
 1. Empreses fins a 20 treballadors: 30%
 2. Empreses entre 21 i 249 treballadors: 25%
 • Mesures organitzatives o formatives per optimitzar el temps de treball
 • Indicadors que mesurin la millora de l’evolució productiva, avaluats periòdicament.

Pel que fa a la mesura de reducció de jornada laboral haurà de ser amb acord previ amb el representant legal dels treballadors. En cas de no tenir representació legal dels treballadors, correspondria a les organitzacions sindicals més representatives del sector o per comissió negociadora.

S’haurà de fer memòria de l’empresa on recull els següents punts:

 • Presentació de l’empresa, activitat i trajectòria dels últims 5 anys.
 • Descripció model de negoci.
 • Descripció dels projectes de millora productiva a aplicar per l’empresa.
 • Perfils de plantilla que participen en el projecte.
 • Descripció de les fases del projecte, accions i resultats esperats.
 • Indicadors de resultats de l’impacte dels projectes.

 

DESPESES FINANÇABLES

 • Despesa salarial del personal durant el primer any a nivell de retribució i cotitzacions Seguretat Social corresponent a la part proporcional de la reducció de jornada.
 • Despesa de formació per l’optimització del temps de treball.
 • Despesa de serveis externs d’assessorament pel disseny del projecte.
 • Despesa d’auditoria, amb import màxim del’ 1% de la totalitat del projecte subvencionable del projecte.

 

LÍMIT MÀXIM SUBVENCIONABLE

Despesa salarial

Despesa formativa: 100%

Despesa serveis externs: 80%

Despesa auditoria: 100% amb el límit indicat anteriorment.

 

El termini de presentació de sol·licituds serà 13/05/2023.

El termini màxim de resolució de la sol·licitud serà de sis mesos.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.