CIRCULAR 06/2021 – LIMITACIONS ALS PAGAMENTS EN EFECTIU

29/09/2021
FISCAL

Una de les modificacions més destacades portades a terme per la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, publicada al BOE el 10 de juliol, incideix en la limitació dels pagaments en efectiu

CIRCULAR 06/2021 – LIMITACIONS ALS PAGAMENTS EN EFECTIU

 

Una de les modificacions més destacades portades a terme per la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, publicada al BOE el 10 de juliol, incideix en la limitació dels pagaments en efectiu. 

 

  1. MODIFICACIÓ A LA LIMITACIÓ ALS PAGAMENTS EN EFECTIU

Es redueix l’import del pagament en efectiu de les operacions en les que alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 Euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

Amb anterioritat aquesta limitació al pagament en efectiu es situava en un import de 2.500 Euros.

No obstant, l’esmentat import es trobarà limitat als 10.000 Euros quan el pagador sigui una persona física que no tingui el seu domicili fiscal a l’Estat Espanyol. Abans aquest límit era d’un import de 15.000 Euros.

Aquestes limitacions s’aplicaran a tots els pagaments efectuats a partir de l’11 de juliol de 2021.

Per últim, és important destacar que l’incompliment de les limitacions als pagaments és constitutiu d’infracció administrativa. Els infractors seran tant la persona que pagui com la persona que rebi les quantitats en efectiu, i la sanció serà d’un 25% de l’import pagat en efectiu si es supera el límit establert.

 

  1. MODIFICACIÓ A LA REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR DEL RÈGIM DE LIMITACIÓ DE PAGAMENTS EN EFECTIU

Entre les modificacions efectuades, se’n destaca també la següent novetat, i és que una vegada notificada la proposta de resolució, el pagament voluntari en qualsevol moment anterior a la notificació de la resolució implicarà una reducció del 50% de l’import de la sanció, i la renúncia a formular al·legacions.

Aquesta modificació del procediment sancionador serà aplicable a procediments iniciats a partir de l’11 de juliol de 2021.

Tot i això, també es podrà aplicar la citada reducció del 50% de l’import de la sanció, a sancions exigides amb anterioritat a l’esmentada data, que no hagin estat recorregudes i no hagin adquirit fermesa.

 

 

Per últim, també s’aplicarà l’esmentada reducció quan concorrin les següents dues circumstàncies:

  1. Que , des de l’11 de juliol de 2021 i abans de l’1 de gener de 2022, l’interessat acrediti davant l’Administració competent el desistiment del recurs interposat contra la sanció.

 

  1. Que en el termini de pagament del període voluntari, d’un deute tributari resultant d’una liquidació practicada per l’administració, s’efectuï l’ingrés de l’import restant de la sanció.

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.