CIRCULAR 07/2021 – NOVETATS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES PER LA LLEI 11/2021, DE 9 DE JULIOL

13/10/2021
FISCAL

Tal hi com s’ha anat explicant a les anteriors circulars la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, ha incorporat a l’ordenament jurídic intern rellevants modificacions per evitar així pràctiques d’elusió.

CIRCULAR 07/2021 – novetats tributÀries introduïdes per la LLEI 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

 

Tal hi com s’ha anat explicant a les anteriors circulars[1] la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, ha incorporat a l’ordenament jurídic intern rellevants modificacions per evitar així pràctiques d’elusió fiscal.

En destacarem dins d’aquesta circular les modificacions incorporades a l’Impost de Renda dels No Residents (IRNR), l’Impost de Renda de les Persones Físiques (IRPF), l’Impost de Patrimoni (IP).  i l’Impost de Successions i Donacions (ISD).

 

  1. Modificacions a l’Impost de la Renda dels No Residents (IRNR)

Els residents a un altre Estat membre de la UE, ja no necessitaran nomenar a un representant a Espanya quan tinguin un establiment permanent o posseeixin un immoble a Espanya.

 

  1. Modificacions a l’Impost de Patrimoni (IP)

L’Impost de Patrimoni no només s’ha vist afectat en la valoració dels béns immobles, tal hi com explicàvem a la circular número 05/2021, sinó que també s’han vist modificades les assegurances de vida i rendes temporals o vitalícies.

Així doncs, en les assegurances de vida i rendes temporals o vitalícies, quan el prenedor no tingui la facultat d’exercir el dret de rescat total en la data de meritació de l’impost, es computarà com a valor de rescat el valor de la provisió matemàtica a data de meritació, amb excepció d’aquells contractes d’assegurances temporals que únicament incloguin prestacions en cas de defunció o invalidesa o altres garanties complementaries del risc.

 

  1. Modificacions a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD).

Tal hi com s’ha explicat a l’IP, la modificació més significativa a l’ITP i AJD, també és la relativa a la nova valoració dels béns immobles (Circular 05/2021).

 

Tot i això, cal destacar-ne també l’establerta a la redacció de la delimitació del fet imposable, ja que les compres a particulars d’articles d’or i joieria, per part dels comerciants quedaran també subjectes a l’ITP.

 

  1. Modificacions a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

 Les modificacions determinades a l’IRPF són les següents;

  1. En primer lloc, s’estableix que la reducció del 60% per la determinació del rendiment net del capital immobiliari en els supòsits d’arrendament d’habitatge, es podrà perdre en cas de que algun cost sigui considerat com a no deduïble en el procediment de comprovació. Per tant, quan el contribuent hagi inclòs a la part d’ingressos no inclosos o de costos indegudament deduïts a la seva autoliquidació i es faci una comprovació, aquest perdrà la reducció del 60% que comentàvem.

 

En aquest sentit, aquesta reducció només es podrà aplicar si s’ha autoliquidat correctament per l’obligat tributari.

 

  1. En segon lloc, pel que fa als contractes o pactes successoris, s’ha introduït una norma molt discutible, ja que no es permet actualitzar el valor de l’adquisició, pel que s’ha tributat per l’ISD, en cas de que els béns es transmetin abans d’un termini de 5 anys des de la celebració del pacte successori o de la defunció del causant, si fos anterior.

 

Així doncs, l’adquirent en virtut de contracte o pacte successori, s’haurà de subrogar en el valor i data d’adquisició dels béns en el titular original, en aquells casos en que el bé es transmeti dins del termini de 5 anys des de la celebració del contracte o pacte successori, o en la defunció del causant, si fos anterior.

 

  1. Una altra modificació establerta, és la nova obligació de subministrament d’informació sobre els saldos que mantenen els titulars de les monedes virtuals, a càrrec d’aquells qui proporcionin serveis en nom d’altres persones o entitats per salvaguardar claus criptogràfiques privades que possibiliten la tinència i utilització de les monedes virtuals.

 

  1. A més a més, s’afegeixen dos nous supòsits d’imputació de rendes: (I) les rendes que provinguin d’activitats d’assegurances, creditícies, operacions d’arrendament financer i altres activitats financeres, a no ser que es tracti de rendes obtingudes en l’exercici d’activitats econòmiques, i (II) les rendes que provinguin d’operacions sobre béns o serveis realitzats amb persones o entitats vinculades en les que l’entitat no resident afegeixi un valor econòmic escàs o nul.

 

  1. Per últim, en relació amb les assegurances de vida en que el prenedor assumeixi el risc d’inversió, s’adapten a les últimes modificacions normatives les referències als requisits exigibles perquè no resulti d’aplicació la regla especial d’imputació temporal.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, poden contactar amb el nostre despatx.

 

[1] Circular 06/2021, Limitacions als pagaments en efectiu i Circular 05/2021, La nova valoració dels immobles als impostos de transmissions patrimonials.