CIRCULAR 08/2022 – IMPOST TEMPORAL DE SOLIDARITAT DE LES GRANS FORTUNES

23/12/2022
FISCAL

Mitjançant la Proposició de Llei 122/000247, de 24 de novembre de 2022, està prevista
la creació d’un nou impost, l’Impost temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes (en
endavant, ITSGF).

CIRCULAR 08/2022 – IMPOST TEMPORAL DE SOLIDARITAT DE LES 
GRANS FORTUNES 
Mitjançant la Proposició de Llei 122/000247, de 24 de novembre de 2022, està prevista 
la creació d’un nou impost, l’Impost temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes (en 
endavant, ITSGF).
Es preveu que la seva aprovació definitiva es porti a terme abans del 31 de desembre 
de 2022. 
1. Principals característiques de l’ITSGF:
Les característiques principals d’aquest nou impost són les següents:
- És de caràcter temporal, és a dir, tindrà una vigència de dos anys, a comptar 
des de la data en que sigui aprovat. 
- És complementari a l’Impost sobre el Patrimoni, ja que els subjectes passius de 
l’ITSGF només tributaran per la part del seu patrimoni que no hagi estat gravat 
per la seva Comunitat Autònoma. Així doncs, l’ITSGF afectarà principalment a 
aquelles Comunitats Autònomes on hi hagi una bonificació del 100% de la quota 
de l’IP, com és el cas d’Andalusia, Galícia i Madrid. 
- De caràcter estatal i no susceptible de cessió a les Comunitats Autònomes. 
2. Objecte, base liquidable i meritació de l’ITSGF:
L’Impost temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes grava el patrimoni net de les 
persones físiques de quantia superior a 3.000.0000 d’euros. 
Tanmateix, s’estableix un mínim exempt a la base imposable de 700.000 euros. En 
conseqüència, la imposició d’aquest impost actuarà sobre els patrimonis nets 
superiors a 3.700.000 Euros. 
El moment de meritació del present impost s’estableix el 31 de desembre de cada any, 
per tant, en cas d’aprovar-se abans de final d’any, tal hi com es preveu, seran els 
exercicis 2022 i 2023 que s’hauran de liquidar. 
Pel que fa als terminis per a presentar l’autoliquidació seran els mateixos que els 
previstos per la declaració de l’IRPF i l’IP, per tant, finalitzarà el termini el dia 30 de juny 
de l’any següent. 
És important destacar que la presentació de l’autoliquidació d’aquest impost només serà 
obligatòria pels casos en que hi hagi una quota a ingressar. 
3. Tarifes de l’ITSGF:
S’aplicarà a la base liquidable els tipus de gravàmens de la següent escala: 
Base 
Liquidable Quota Íntegra Resta Base 
Liquidable
Tipus 
aplicable
Fins a Euros Fins a euros Percentatge
0 0 3.000.000,00 0,00
3.700.000,00 0,00 2.347.998,03 1,70
5.347.998,03 39.915,97 5.347.998,03 2,10
10.695.996,06 152.223,93 En endavant 3,5
4. Exempcions contemplades de l’ITSGF:
Les exempcions són les mateixes que és contemplen també a l’Impost sobre el 
Patrimoni (Béns del Patrimoni Històric, objectes d’art i antiguitats, aixovar domèstic, 
habitatge habitual, elements efectes a activitats econòmiques i participacions a 
entitats...). 
5. Subjectes passius:
Pel que fa als subjectes passius, seran els mateixos previstos per l’Impost sobre el 
Patrimoni. 
6. Impacte i afectació als contribuents situats a Catalunya:
A la pràctica, el patrimoni net a partir del qual repercutirà l’Impost Temporal de Solidaritat 
de les Grans Fortunes, a Catalunya, serà a partir dels 17.546.649 Euros. 
Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx