CIRCULAR 11/2020 REIAL DECRET LLEI 10/2020 – PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE

30/03/2020
LABORAL

Amb la publicació del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores dels serveis no essencials.

CIRCULAR 11/2020 REiAL DECRET LLEI 10/2020 – Permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, amb l’objectiu de reduir la mobilitat de la població en el context de lluita contra el COVID-19.

 

 

 

Amb la publicació del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores dels serveis no essencials.

 

El Reial Decret disposa que les persones treballadores per compte aliena que prestin els seus serveis per empreses o entitats, que la seva activitat no hagi estat paralitzada per la declaració de l’Estat d’alarma establerta per el RD 463/2020, de 14 de març, gaudiran d’un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

 

Aquest permís no resultarà d’aplicació per les persones treballadores indicades a l’Annex del present Reial Decret. Per a les persones treballadores contractades per empreses que estiguin aplicant un expedient de regulació temporal de suspensió de treball. Ni per aquelles que es trobin en situació de baixa per incapacitat temporal o que el seu contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes. Ni per les que puguin desenvolupar la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol modalitat no presencial.

 

Durant aquest permís les persones treballadores conservaran el dret a la retribució, incloent salari base y complements salarials.

 

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, es podran recuperar les hores de treball fins al 31 de desembre de 2020. Aquesta recuperació s’haurà de negociar en un període de consultes entre empresa i representants dels treballadors amb una duració màxima de 7 dies.

 

 

 

 

En cas de no existir representació legal, la comissió estarà integrada per tres treballadors de l’empresa, escollits segons els que disposa l’article 41.4 del RDL 2/2015, del 23 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors.

 

Si no s’arriba a un acord, serà l’empresa la que notificarà a les persones treballadores i a la comissió representativa, en el termini de 7 dies des de la finalització, com es recuperaran aquestes hores.

 

Les empreses que apliquin aquest permís retribuït, podran, en cas de ser necessari, establir el número mínim de plantilla imprescindible, amb l’objectiu de mantenir l’activitat indispensable. Tenint com a referencia la plantilla utilitzada en un cap de setmana o dia festiu.        

 

ANNEX: RELACIÓ DE PERSONES TREBALLADORES A LES QUE NO RESULTA D’APLICACIÓ EL PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE:

 

 1. Les que realitzin les activitats que hagin de continuar desenvolupant-se segons els articles 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 i 18, de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i de la normativa aprovada per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades.

 

 1. Les que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment de mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l'origen fins a la destinació final.

 

 1. Les que presten serveis en les activitats d'hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.

 

 

 1. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altre material necessari per a la prestació de serveis sanitaris.

 

 1. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.

 

 1. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l'estat d'alarma, així com d'aquelles que hagin d’assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això, a l'empara de la normativa aprovada per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l'estat d'alarma.

 

 1. Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d'incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que sigui necessari utilitzar per a l'exercici de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i l'abastament a la població.

 

 1. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.

 

 1. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en empreses, centres de R + D + I i biotecnològics vinculats a l'COVID-19, (ii) els estabularis a ells associats, (iii) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta investigació, i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.

 

 

 1. Les dels centres, serveis i establiments d'atenció sanitària a animals.

 

 1. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.

 

 1. Les d'empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d'assegurances i d'inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.

 

 1. Les d’empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l'adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament de la feina no presencial dels empleats públics.

 

 1. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

 

 1. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i, d'aquesta manera, compleixin amb els serveis essencials fixats consensuadament pel Ministeri de Justícia, Consell General de Poder Judicial, la Fiscalia General de l'Estat i les comunitats autònomes amb competències en la matèria i plasmats en la Resolució de l'Secretari d'Estat de Justícia de data 14 de març de 2020, i les adaptacions que en el seu caos puguin acordar-se.

 

 1. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.

 

 

 

 1. Les que presten serveis a les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

 

 1. Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d'avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d'aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents a l'Sector Públic, de conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic.

 

 1. Les que treballin en els Centres d'Acollida a Refugiats i en els Centres d'Estada Temporal d'Immigrants ia les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d'Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l'Atenció humanitària.

 

 1. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d'aigua.

 

 1. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.

 

 1. Les de l'operador designat per l'Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament només als efectes de garantir l'esmentat servei postal universal.

 

 1. Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris .

 

 

 

 1. Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.

 

 1. Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.

 

 

 

 

Estem a la seva disposició per a qualsevol consulta que necessiti.

 

 

AGÈNCIA MATA