CIRCULAR 13/2020 RÈGIM SANCIONADOR I REINTEGRAMENT DE PRESTACIONS INDEGUDES

01/04/2020
LABORAL

La publicació del Reial Decret Llei 9/2020, de 27 de març, per el que s’adopten mesures complementaries, en l’àmbit laboral, especifica a la seva Disposició addicional segona el règim sancionador i reintegrament de prestacions indegudes

CIRCULAR 13/2020 RÈGIM SANCIONADOR I REINTEGRAMENT DE PRESTACIONS INDEGUDESLa publicació del Reial Decret Llei 9/2020, de 27 de març, per el que s’adopten mesures complementaries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19, especifica a la seva Disposició addicional segona el règim sancionador i reintegrament de prestacions indegudes.

De forma que, en aplicació al que disposa la Llei sobre Infraccions i Sancions de l’Ordre Social (RDL 5/2000, de 4 d’agost), les sol·licituds presentades per les empreses que continguin falsedats o incorreccions poden donar lloc a les sancions corresponents.

Es podrà sancionar també la conducta de l’empresa que sol·liciti mesures, en relació a l’ocupació, que no siguin necessàries, o bé que no tinguin connexió suficient amb la causa que les origina (COVID-19), sempre que hagin donat lloc a la percepció de prestacions indegudes.

Aquets fets donen lloc a la revisió d’ofici de l’acte de reconeixement de la prestació, i sense perjudici de la responsabilitat administrativa o penal que legalment correspongui, l’empresa haurà d’ingressar a l’entitat gestora les quantitats rebudes per la persona treballadora, deduint-li del seu salari deixat de percebre.

Per tant, en el cas de sol·licitud de mesures d´ocupació (en especial ERTES) amb dades falses o incorrectes o quan no tinguin connexió suficient amb la causa que les origina (COVID) es poden derivar sancions administratives o penals a l´empresa i l´obligació de retornar les prestacions d´atur a l´entitat gestora.
Cal recordar, que tal i com figura a la Disposició addicional sisena del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, les mesures extraordinàries d’àmbit laboral previstes estaran subjectes al compromís de l’empresa a mantenir l’ocupació durant un termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat, un cop superada la crisis sanitària actual.
Estem a la seva disposició per a qualsevol consulta que necessiti.


AGÈNCIA MATA