CIRCULAR 2/2019: IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS PERSONES JURÍDIQUES

26/06/2019
Fiscal

Grava els actius no productius de les persones jurídiques a fi d’evitar l’elusió fiscal i redistribuir la riquesa.

 

PRÒLEG

La Llei 6/2017, de 9 de Maig, de l’Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, regula aquest nou impost com a tribut propi de la Generalitat de Catalunya, que va entrar en vigor el 13 de Maig del 2017.

Mitjançant Sentència 28/2019, de 28 de Febrer, el Tribunal Constitucional ha resolt el recurs d’inconstitucionalitat número 4063-2017, interposat pel president del Govern de l’Estat contra alguns dels preceptes de la mencionada Llei i ha declarat l’impost adequat al marc constitucional vigent, declarant-se d’obligat compliment a partir de l’entrada en vigor del Decret Llei  8/2019 de 17 de Maig de 2019.

La síntesi de l’esmentada Llei (en vigor) es regeix pel següent;

OBJECTE DE L’IMPOSTgrava els actius no productius de les persones jurídiques a fi d’evitar l’elusió fiscal i redistribuir la riquesa.

ÀMBIT D’APLICACIÓ: L’Impost sobre els actius no productius és exigible en tot el territori de Catalunya.

FET IMPOSABLE: La tinença del subjecte passiu, a la data de la meritació de l’impost, dels actius següents, sempre que no siguin productius i estiguin situats a Catalunya:

 • Béns immobles.

 • Vehicles a motor amb una potència igual o superior a dos cents cavalls.

 • Embarcacions de lleure.

 • Aeronaus

 • Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.

 • Joies.

   

  Supòsits de tinença determinada per:

 1. La titularitat d’un dret real de superfície , d’usdefruit, d’ús o de propietat. La realització del fet imposable que correspongui d’entre els que estableix aquesta lletra, per l’ordre en què apareguin, determina que l’immoble no estigui subjecte a les modalitats restants establertes per aquesta mateixa lletra.

 2. L’ús com a conseqüència de la cessió derivada de la realització d’una operació d’arrendament financer o com a conseqüència de l’adquisició del bé amb reserva de domini.

 3. L’ús derivat de qualsevol acord que, amb independència de la seva instrumentació jurídica, permeti la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte de l’acord..

   

  S’entenen situats a Catalunya, als efectes d’aquest impost:

 • Els béns immobles ubicats en el territori de Catalunya.

 • Els vehicles de motor, les embarcacions, les aeronaus, les obres d’art, les antiguitats i les joies tinença de les quals correspon als contribuents d’aquest impost.

   

  EXEMPCIONS

 1. Les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic.

 2. Les representacions diplomàtiques, les oficines consulars i els organismes internacionals amb seu a Catalunya.

 3. Els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals i, en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de manera exclusiva, a les seves finalitats pròpies no lucratives.

   

  QUÈ SÓN ACTIUS IMPRODUCTIUS A EFECTES D’AQUEST IMPOST?

 4. Els que es cedeixen de forma gratuïta als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades als mateixos, directament o mitjançant entitats participades per qualsevol d’ells, i que els destinen total o parcialment a ús propi o a l’aprofitament privat, excepte que la seva utilització constitueixi rendiment en espècie, d’acord amb el disposat per la normativa de l’IRPF. En cas de que el bé sigui utilitzat parcialment per a finalitats  particulars, es considera actiu no productiu només la part o proporció que es destini a aquestes finalitats.
 5. Els que es cedeix el seu ús, mitjançant preu, als propietaris, socis y partícips del subjecte passiu o a persones físiques vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells, per ser destinats total o parcialment a ús d’aprofitament privats, excepte que els propietaris, socis o partícips o persones vinculades satisfacin per a la cessió del bé el preu de mercat, treballin de forma efectiva a la societat i percebin  per aquest una retribució d’import superior al preu de cessió. Es consideraran actius productius els que són arrendats a preu de mercat als propietaris, socis y partícips o a persones vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells, i si són destinats a l’exercici d’una activitat econòmica.

 6.  Els que no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic.

   

NO ES CONSIDEREN  BÉNS IMPRODUCTIUS A EFECTES D’AQUEST IMPOST:

 1. Aquells que es destinen a la utilització o al gaudi dels treballadors no propietaris, no socis o no partícips de la societat o entitat que constitueix rendiment en espècie d’aquests.

 2. Aquells que es destinen als serveis econòmics i socioculturals del personal al servei de l’activitat.

   

  SUBJECTE PASSIU

  Són subjectes passius de l’impost sobre els actius no productius, a títol de contribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, definides com obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els casos el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil.

   

  BASE IMPOSABLE

  La base imposable de l’impost sobre els actius no productius està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius.

  Els actius s’han de valorar, a efectes de l’ IANP d’acord amb les següents regles:

 3. El dret real de superfície, el dret real d’usdefruit, el dret real d’ús i el dret de propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la Llei de pressupostos corresponent.

 4. Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus, pel seu valor de mercat. Si procedeix, s’apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efectes del impost  sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions vigents a la data de meritació de l’impost.

 5. Els objectes d’art, antiguitats i joies, pel valor de mercat a la data de meritació de l’impost.

 6. Els béns l’ús del qual se sigui cessionari com a conseqüència d’una operació d’arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als arrendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

 7. Si no són aplicables les regles anteriors els béns i drets s’han de valorar pel seu valor de mercat.

   

  QUOTA ÍNTEGRA

  La quota íntegra es determina per l’aplicació en la base liquidable de l’escala següent:

Base imposable fins (euros)

Quota íntegra (euros)

Resta base imposable fins (euros)

Tipus aplicable (%)

0,00

0,00

167.129,45

0,210

167.129,45

350,97

167.123,43

0,315

334.252,88

877,41

334.246,87

0,525

668.499,75

2.632,21

668.500,00

0,945

1.336.999,75

8.949,54

1.336.999,26

1,365

2.673.999,01

27.199,58

2.673.999,02

1,785

5.347.998,03

74.930,46

5.347.998,03

2,205

10.695.996,06

192.853,82

En endavant

2,750

 

 

 

 

 

 

 

L’import de l’impost sobre els actius no productius es merita l’1 de Gener de cada any.