CIRCULAR 2/2020 - IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

10/03/2020

La Llei 9/2019, publicada al DOGC del dia 30-12-2019, introdueix alguns canvis en l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica regulat a la Llei 16/2017 del canvi climàtic.

 

És un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu gravar les emissions de C02 de cotxes, furgonetes i motocicletes, i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
Constitueixen el fet imposable de l’impost les emissions de diòxid de carboni dels vehicles inclosos dins les categories següents: M1 (Cotxes), N1 (Furgonetes), L3e i L4e (Motos), L5e (Tricicles) i L7e (Quadricicles pesats).
El vehicles que no generen emissions, com és el cas dels 100% elèctrics, i els vehicles donats de baixa en el Registre per l’antiguitat del model, no estan subjectes a l’impost.
Estan obligats a satisfer l’impost, les persones físiques que siguin titulars del vehicle i tinguin el domicili fiscal a Catalunya. També les persones jurídiques i les entitats mancades de personalitat jurídica que constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d’impost definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin titulars del vehicle i tinguin el domicili fiscal a Catalunya, o bé que siguin titulars del vehicle i no tinguin el domicili fiscal però hi tinguin un establiment, una sucursal o oficina, per els vehicles que estiguin domiciliats a Catalunya.
El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en els casos en què és inferior a l’any natural: primera adquisició en una data posterior al 1 de gener, o baixa definitiva del vehicle o baixa temporal per robatori. Quan el període impositiu no coincideixi amb l’any natural l’import s’ha de prorratejar per dies.
Per als vehicles de categoria M1 i N1 l’impost és exigible a partir del 31 de desembre de 2019, per la resta de categories, L3e, L4e, L5e i L7e, a partir del 31 de desembre de 2020.
L’impost es gestiona amb un padró elaborat i aprovat per l’ ATC. El període d’exposició al públic del padró provisional referit al 2019 és de l’1 al 15 de maig 2020, amb un termini de 15 dies hàbils per presentar al·legacions a la proposta de liquidació. El padró definitiu s’exposa de l’1 al 15 de setembre 2020, ambdós per mitjà de la publicació a la seu electrònica de l’ATC.
En el cas d’alta en el padró, l’exposició al públic del padró definitiu té l’efecte de notificació de la inclusió, la liquidació corresponent a aquesta alta s’ha de notificar al contribuent de manera individual. El exercicis successius l’exposició al públic del padró té per les persones interessades, l’efecte de notificació de les liquidacions que s’hi comprenen.
El termini d’ingrés en període voluntari d’aquestes deutes comprèn de l’1 al 20 de novembre o el dia hàbil immediatament posterior.
El nou text preveu una bonificació en la quota integra del 2% per a la domiciliació del pagament i una bonificació del 100% de la quota pels que tenen matricula de vehicle històric.