CIRCULAR 21/2020 – MODIFICACIÓ EN L’ÀMBIT DELS TRIBUTS CEDITS

14/05/2020
Mercantil

Els informem que la Llei 5/2020, de 29 d’abril, que entra en vigor el dia 1 de maig de 2020, com a llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya aprovats per l’exercici 2020.

circular 21/2020 – MODIFICACIÓ en l’àmbit dels tributs cedits: IMPOST sobre la renda de les persones físiques, impost soBRE SUCCESSIONS I DONACIONS, Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

 

LLEI 5/2020, DE 29 D’ABRIL, DE MESURES FISCALS, FINANCERES, ADMINISTRATIVES I DEL SECTOR PÚBLIC.

 

Els informem que la Llei 5/2020, de 29 d’abril, que entra en vigor el dia 1 de maig de 2020, com a llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya aprovats per l’exercici 2020, entre d’altres mesures, ha aprovat la modificació d’algun dels tributs cedits, com són:

 1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 2. Impost sobre Successions i Donacions.
 3. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Així, les principals modificacions efectuades en aquests impostos són les següents:

 

 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)
  • Les mesures consisteixen, d'una banda, en incrementar un 10% el mínim exempt dels contribuents amb nivell de renda més baix, per tal d'adaptar-lo al cost de la vida a Catalunya, més elevat que la mitjana estatal.

Així, amb efectes de l'1 de gener de 2020, s'estableix l'import per al mínim personal següent:

 1. a) El mínim del contribuent és, amb caràcter general, de 5.550 euros anuals.
 2. b) Si la suma de les bases liquidables general i de l'estalvi del contribuent és igual o inferior a 12.450 euros, el mínim del contribuent és de 6.105 euros anuals.

 

 • D'altra banda, es reequilibren els trams superiors de l'escala impositiva: se'ls atorga a tots una amplada similar i es divideix l'actual quart tram de base liquidable general en dos trams –un tram de 53.407,20 a 90.000 euros i un tram de 90.000 a 120.000 euros, als quals s'apliquen uns tipus marginals del 21,50% i del 23,50%, respectivament.

Així, l’escala autonòmica que teníem vigent fins ara era la següent:

 Base liquidable
Fins a (euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta base liquidable
Fins a (euros)

Tipus aplicable
Percentatge (%)

    0

  0

17.707,20

12,00

 17.707,20

 2.124,86

15.300,00

14,00

 33.007,20

 4.266,86

20.400,00

18,50

 53.407,20

 8.040,86

36.592,80

21,50

120.000,20

22.358,36

55.000,00

23,50

175.000,20

35.283,36

En endavant

 25,50

 

Amb la modificació efectuada, amb efectes 1 de gener de 2020 l’escala autonòmica de l’impost queda de la següent manera:

 Base liquidable
Fins a (euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta base liquidable
Fins a (euros)

Tipus aplicable
Percentatge (%)

    0

  0

17.707,20

12,00

 17.707,20

 2.124,86

15.300,00

14,00

 33.007,20

 4.266,86

20.400,00

18,50

 53.407,20

 8.040,86

36.592,80

21,50

 90.000,00

15.908,31

30.000,00

23,50

120.000,00

22.958,31

55.000,00

24,50

175.000,00

36.433,31

En endavant

 25,50

 

 

 1. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS (ISD)
  • Es procedeix a la reintroducció dels  coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent per als contribuents dels grups I i II, amb l'objectiu de dotar l'impost d'un impacte redistributiu més gran i reduir les disparitats econòmiques, i la modificació del règim de bonificacions en la quota.
 • Recordem els diferents grups de parentiu:
 • Grup I: Descendents menors de 21 anys.
 • Grup II: Descendents de 21 anys o més, cònjuges i ascendents.
 • Grup III: Colaterals de segon i tercer greu i ascendents i descendents per afinitat.
 • Grup IV: Colaterals de quart grau o més i estranys.

 

 • S’aplicaran els següents coeficients multiplicadors:

Patrimoni preexistent (euros)

Grups de parentiu

I i II

III

IV

De 0 a 500.000

1,0000

1,5882

2,0000

De 500.000,01 a 2.000.000,00

1,1000

1,5882

2,0000

De 2.000.000,01 a 4.000.000,00

1,1500

1,5882

2,0000

Més de 4.000.000,00

1,2000

1,5882

 2,0000

 

- Les taules de bonificació de la quota passa a ser la següent:

 

 

 1. a) Per als contribuents del grup I:

Base imposable

Bonificació (%)

Resta base imposable

Bonificació marginal (%)

     0,00

 0,00

100.000,00

99,00

 100.000,00

99,00

100.000,00

97,00

 200.000,00

98,00

100.000,00

95,00

 300.000,00

97,00

200.000,00

90,00

 500.000,00

94,20

250.000,00

80,00

 750.000,00

89,47

250.000,00

70,00

1.000.000,00

84,60

500.000,00

60,00

1.500.000,00

76,40

500.000,00

50,00

2.000.000,00

69,80

500.000,00

40,00

2.500.000,00

63,84

500.000,00

25,00

3.000.000,00

57,37

en endavant

20,00

 

 1. b) Per a la resta de contribuents del grup II:

Base imposable

Bonificació (%)

Resta base imposable

Bonificació marginal (%)

    0,00

 0,00

100.000,00

60,00

 100.000,00

60,00

100.000,00

55,00

 200.000,00

57,50

100.000,00

50,00

 300.000,00

55,00

200.000,00

45,00

 500.000,00

51,00

250.000,00

40,00

 750.000,00

47,33

250.000,00

35,00

1.000.000,00

44,25

500.000,00

30,00

1.500.000,00

39,50

500.000,00

25,00

2.000.000,00

35,88

500.000,00

20,00

2.500.000,00

32,70

500.000,00

10,00

3.000.000,00

28,92

en endavant

  0,00

 

 • Els contribuents dels grups I i II a què fa referència l'apartat 2 no tenen dret a la bonificació en el cas que optin per aplicar qualsevol de les reduccions i exempcions següents:
 1. a) Les reduccions que estableixen les seccions tercera a desena (adquisició de béns i drets afectes a una activitat econòmica, adquisició de participacions en entitats, adquisició de participacions en entitats per part de persones amb vincles laborals o professionals, adquisició de determinades finques rústiques de dedicació forestal, adquisició de béns del causant utilitzats en l’explotació agrària del causahavent, adquisició de béns del patrimoni cultural i adquisició de béns del patrimoni natural), llevat de la reducció per habitatge habitual establerta per la secció sisena, que és aplicable en tots els casos.
 2. b) Les exempcions i reduccions regulades per la Llei de l'Estat 19/1995, del 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries.
 3. c) Qualsevol altra reducció de la base imposable o exempció que requereixi que el contribuent la sol·liciti i que depengui de la concurrència de determinats requisits el compliment dels quals correspongui exclusivament a la voluntat del contribuent.

 

 • Es crea una nova reducció per a les donacions, i la resta de transmissions lucratives entre vius que hi siguin equiparables, rebudes de fundacions i d'associacions que compleixen finalitats d'interès general, on el contribuent es pot aplicar a la base imposable una reducció del 95%.
 • Es modifica en l'àmbit de les reduccions de la base imposable, la regla de manteniment establerta per al gaudiment de la reducció del 95% aplicable a l'adquisició mortis causa de béns del patrimoni cultural, per tal de donar-li el mateix tractament que ja té en el supòsit de donació d'aquest tipus de béns.
 • Es modifica l'àmbit d'aplicació de la tarifa reduïda establerta per l'article 57.2 de la Llei 19/2010, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, amb l'exclusió dels contractes d'assegurances sobre la vida, que tenen la consideració de negocis jurídics equiparables d'acord amb la normativa reguladora de l'impost.

 

 1. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS i ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (ITPiAJD)
  • Pel que fa a les transmissions patrimonials oneroses (TPO):
 • S'estableix una bonificació del 100% en les transmissions d'habitatges adquirits per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en exercici dels drets de tanteig i retracte.
 • S’estableix una bonificació del 100% en les adquisicions que duen a terme els promotors socials, per a destinar-los a habitatge de protecció oficial de lloguer o cessió d'ús.
 • S'aprova un tipus reduït del 5% per a les adquisicions de l’habitatge habitual per part de membres de famílies monoparentals, sempre que la suma de les bases imposables totals, menys els mínims personals i familiars, corresponents als membres de la família monoparental en la darrera declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques no ha d'excedir els 30.000 euros. Aquesta quantitat s'incrementa en 12.000 euros per cada fill que excedeixi del nombre de fills que la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició legal de família monoparental de categoria especial.
 • Es modifica la regulació de la bonificació de la quota per la transmissió d'habitatges a empreses immobiliàries, en què es redueix a tres anys el termini de què disposen per revendre l'habitatge.
  • Pel que fa als actes jurídics documentats (AJD):
 • Es crea una bonificació del 60% en la quota del gravamen que recau sobre les escriptures públiques de constitució en règim de propietat horitzontal per parcel·les, regulat per l'article 553-53 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, en el supòsit dels polígons industrials i logístics, que s'atorguin fins al 31 de desembre de 2023.
 • Es crea una bonificació del 100% de la quota gradual de l’impost sobre actes jurídics documentats sobre els documents notarials en els quals es formalitzin els dipòsits d'arres penitencials a què fa referència l'article 621-8 del Codi civil de Catalunya, i també la resta de documents notarials que es puguin atorgar per a la seva cancel·lació registral.

Estem a la seva disposició per qualsevol aclariment o consulta sobre el tema.

         AGÈNCIA MATA