CIRCULAR 23/2020 REIAL DECRET 30/2020 MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L'OCUPACIÓ

05/10/2020
LABORAL

Amb la publicació del Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, es prorroguen els ERTO per força major automàticament fins els pròxim dia 31 de gener de 2021.

CIRCULAR 23/2020 reial decret 30/2020 – Mesures socials EN DEFENSA DE l’ocupació

 

 

Amb la publicació del Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, es prorroguen els ERTO per força major automàticament fins els pròxim dia 31 de gener de 2021.

 

En relació als ERTO per causes objectives “ETOP” vinculades al COVID-19 iniciats després de l’entrada en vigor del present RD-Llei i fins a 31 de gener de 2021, els resultarà d’aplicació l’article 23 del RD 8/2020 amb les següents especialitats:

 

  • La seva tramitació podrà iniciar-se durant la vigència d’un ERTO per força major derivada del COVID-19,
  • Quan el seu inici sigui després de la finalització d’un ERTO per força major, la data d’efectes serà la de finalització del ERTO per força major per evitar interrupcions.

 

Els ERTO ETOP vigents a 30/09/2020 continuaran amb la seva aplicació prevista a la comunicació final de l’empresa i fins al termini fixat. No obstant, si finalitza durant la vigència d’aquest RD-Llei es podrà prorrogar sempre que hi hagi acord en període de consultes.

 

 

Com a novetat, inclou ERTO per impediment o limitació d’activitat, per aquelles  empreses de qualsevol sector que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat a conseqüència de noves restriccions o mesures adoptades a partir de l’1 d’octubre de 2020.

 

En el cas de empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball a conseqüència de les mesures sanitàries, a partir de l’1 d’octubre de 2020, podran sol·licitar un ERTE per impediment, la seva duració quedarà restringida a la de les mesures adoptades.

 

En aquest cas l’empresa podrà gaudir de l’exoneració del 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament, i fins al 31 de gener, en empreses de menys de 50 treballadors, i el 90% per empreses de mes de 50 treballadors.

 

 

 

 

 

 

En el cas que l’empresa vegi limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles, podran sol·licitar ERTE per limitacions. Aplicant les següents exoneracions:

 

Aportació empresarial:

Empresa menys de 50

Empresa amb 50 o més

persones treballadores o assimilades d’alta en la Seguretat Social  a 29 de febrer de 2020:

Octubre 2020:

exempció del 100%

exempció del 90%

Novembre 2020:

exempció del 90%

exempció del 80%

Desembre 2020

exempció del 85%

exempció del 75%

Gener 2021

exempció del 80 %

exempció del 70 %

 

Segueix vigent el compromís de manteniment de l’ocupació en els terminis previstos, i s’estableix un nou període de sis mesos per aquelles empreses que rebien exoneracions a les quotes de la Seguretat Social conforme al RD 30/2020.

 

Es prorroga la vigència dels articles 2 i 5 del RD-Llei 9/2020 fins al 31 de gener de 2021, el que suposa que la força major i causes ETOP emparades per els ERTO de COVID-19 no es podran entendre justificatives de l’extinció dels contractes de treball ni acomiadament, i que la suspensió dels contractes temporals, formatius, relleu o interinitat suposen la interrupció del còmput de durada.

 

Prohibició d’hores extraordinàries i noves externalitzacions de l’activitat, o noves contractacions durant l’aplicació dels ERTO regulats en el RD-Llei 30/2020.

 

Règim específic d’exoneracions en les cotitzacions de la Seguretat Social per empreses de sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació de l’activitat:

 

Aquestes empreses seran aquelles que s’hagi prorrogat els ERTO automàticament fins al 31 de gener de 2021 i que la seva activitat estigui inclosa en alguns dels codi de CNAE-09 previstos:

 

 

ID CNAE-09

CNAE-09 4 DÍGITOS

0710

Extracción de minerales de hierro.

2051

Fabricación de explosivos.

5813

Edición de periódicos.

2441

Producción de metales preciosos.

7912

Actividades de los operadores turísticos.

7911

Actividades de las agencias de viajes.

5110

Transporte aéreo de pasajeros.

1820

Reproducción de soportes grabados.

5122

Transporte espacial.

4624

Comercio al por mayor de cueros y pieles.

7735

Alquiler de medios de transporte aéreo.

7990

Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

9004

Gestión de salas de espectáculos.

7729

Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.

9002

Actividades auxiliares a las artes escénicas.

4741

Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados.

3220

Fabricación de instrumentos musicales.

3213

Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.

8230

Organización de convenciones y ferias de muestras.

7722

Alquiler de cintas de vídeo y discos.

5510

Hoteles y alojamientos similares.

3316

Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.

1811

Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.

5520

Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.

4939

tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

5030

Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.

1812

Otras actividades de impresión y artes gráficas.

9001

Artes escénicas.

5914

Actividades de exhibición cinematográfica.

1393

Fabricación de alfombras y moquetas.

8219

Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.

9321

Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.

2431

Estirado en frío.

5223

Actividades anexas al transporte aéreo.

3212

Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.

5590

Otros alojamientos.

5010

Transporte marítimo de pasajeros.

7711

Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.

4932

Transporte por taxi.

2670

Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.

9601

Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.

9329

Otras actividades recreativas y de entretenimiento.

 

 

També podran accedir a aquestes exoneracions les empreses que depenguin, indirectament i en la seva majoria, de les empreses referides en l’apartat anterior, això vol dir que la seva facturació durant l’any 2019, s’hagi generat, al menys en un 50% en operacions realitzades de forma directa amb les empreses incloses als CNAE referits.

 

Quedaran exonerades respecte a les persones treballadores afectades per ERTE que reiniciïn l’activitat a partir de l’1 d’octubre de 2020, i respecte de les persones que tinguin l’activitat suspesa entre l’1 d’octubre i 31 de gener de 2021 i períodes i percentatges afectats per la suspensió:

 

  • El 85% durant els mesos d’octubre, novembre, desembre 2020 i gener 2021 per empreses de menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020.
  • El 75% durant els mesos d’octubre, novembre, desembre 2020 i gener 2021 per empreses de més de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020.

 

 

 

 

Pròrroga de la prestació por cessament d’activitat causada a l’empara de l’article 9 del RD-llei 24/2020 compatible amb el treball per compte propi i extensió del dret a la prestació a aquells treballadors autònoms que compleixin els requisits per al seu accés el quart trimestre de 2020, fins el 31 de gener de 2021.

 

 

Els treballadors autònoms que estiguessin percebent el 30 de setembre de 2020 la prestació per cessament d'activitat prevista en l'article 9 de Reial decret-llei 24/2020 podran continuar percebent fins el 31 de gener de 2021, sempre que durant el quart trimestre del l'any 2020 mantinguin els requisits que es van establir per a la seva concessió.

 

Així mateix, els treballadors autònoms que no hagin percebut aquesta prestació durant el tercer trimestre del 2020 podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat "ordinària" (prevista en article 327 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, sempre que concorrin els requisits establerts en els apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1 de la norma i hagin percebut fins al 30 de juny, la prestació extraordinària per cessament d'activitat de l'article 17 del RD-Llei 8/2020.

 

L'accés a aquesta pròrroga de la prestació o, si escau, a la prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre del l'any 2020 de al menys el 75% en relació amb el mateix període del l'any 2019, així com no haver obtingut durant el trimestre indicat de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

 

La prestació es podrà percebre com a màxim fins el 31 de gener de 2021.

 

Han de percebre aquesta prestació fins el 31 de gener de 2021 aquells treballadors autònoms que a 31 d'octubre vinguessin percebent la prestació de cessament d'activitat reconeguda a l'empara de l'article 9 de Reial decret-llei 24/2020, i vegin esgotat el seu dret a la cessació previst en el citat precepte abans de al 31 de desembre de 2020, sempre que reuneixin els requisits exigits a l'efecte.

 

El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l'ISM amb caràcter provisional amb efectes 1 d'octubre de 2020 si es sol·licita abans del 15 d'octubre, o amb efecte des del dia següent a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir de l'1 de març de 2021.

 

La prestació de cessament d'activitat podrà ser compatible amb el treball per compte d'altri, quan no s'excedeixi d'uns determinats ingressos, veient reduïda la seva quantia en el 50%.

 

 

 

 

Nova prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms per una suspensió temporal de tota la activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19

 

A partir d'l'1 d'octubre de 2020, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de virus COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària en els termes i requisits que s'estableixen en el art.13.1 del RD-llei 30/2020.

 

Per poder tenir dret a aquesta prestació cal estar afiliat i en alta en el RETA, al menys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi el cessament d'activitat, i trobar-se al corrent en el pagament de les quotes.

 

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada. Aquesta quantitat s'incrementarà en un 20% en determinats supòsits de família nombrosa.

 

Durant el temps que romangui l'activitat suspesa el treballador autònom es mantindrà en alta i quedarà exonerat de l'obligació de cotitzar, des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat fins a l'últim dia del mes següent a què s'aixequi aquesta mesura.

 

La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

 

S'ha de sol·licitar dins dels primers quinze dies següents a l'entrada en vigor de l'acord o resolució de tancament d'activitat. En el cas que la sol·licitud es presenti fora de termini establert, el dret a la prestació s'iniciarà el dia de la sol·licitud.

 

El dret a la prestació finalitzarà l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de la mesura

 

Aquesta nova prestació és incompatible, amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri, llevat que els ingressos de la feina per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import del SMI; amb l'exercici d'una altra activitat per compte propi, amb la percepció de rendiments procedents de la societat el activitat s'hagi vist afectada pel tancament, amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb el exercici de l'activitat que desenvolupava.

 

 

 

Nova prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms que no puguin tenir dret a la prestació “ordinària” per cessament d’activitat prevista en la DA Quarta del RD-llei 30/2020 o a la prestació per cessament d’activitat “ordinària” de l’article 327 del TRLGSS (RD Leg 8/2015) per no reunir els requisits de carència.

 

A partir d'l'1 d'octubre de 2020, podran accedir a una prestació econòmica de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària en els termes de l'article 13.2 del RD-Llei 30/2020 aquells treballadors autònoms que reuneixen els requisits establerts.

 

Per poder tenir dret a aquesta prestació cal estar donat d'alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions al RETA com a treballador per compte propi des d'abans de l'1 d'abril de 2020, no tenir dret a la prestació de cessament d'activitat que es regula en la DA quarta del RD-llei 30/2020 o a la prestació de cessament d'activitat "ordinària" que regulen els articles 327 i següents del TRLGSS (RD Legislatiu 8/2015), per no reunir els requisits de carència exigits en la norma, no tenir ingressos procedents de l'activitat per compte propi en l'últim trimestre del l'exercici 2020 superiors a l'SMI (950 € mes). Patir, en el quart trimestre del 2020, una reducció en els ingressos de l'activitat per compte propi de al menys el 50% en relació als ingressos que hi ha hagut en el primer trimestre del 2020.


         La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada.

 

La prestació extraordinària per cessament d'activitat podrà començar a meritar amb efectes d'1 d'octubre de 2020 en les sol·licituds presentades durant els primers 15 dies naturals d'octubre, i tindrà una durada màxima de 4 mesos. En cas contrari, els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent a el de la presentació de la sol·licitud i la durada no podrà excedir de el 31 de gener de 2021.

 

Aquesta prestació és incompatible en els mateixos supòsits que la nova prestació per cessament d'activitat per als treballadors autònoms per una suspensió temporal de tota l'activitat.

 

Durant el temps que romangui l'activitat suspesa es mantindrà l'alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom exonerat de l'obligació de cotitzar.