CIRCULAR 24/2020 RESOLUCIÓ SLT/2700/2020

30/10/2020
LABORAL

CIRCULAR 24/2020 RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, DE 29 D'OCTUBRE, PER
LA QUAL ES PRORROGUEN I ES MODIFIQUEN LES MESURES EN MATÈRIA DE
SALUT PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC DE LA
PANDÈMIA DE COVID-19 AL TERRITORI DE CATALUNYA

CIRCULAR 25/2020 RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, DE 29 D'OCTUBRE, PER
LA QUAL ES PRORROGUEN I ES MODIFIQUEN LES MESURES EN MATÈRIA DE
SALUT PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC DE LA
PANDÈMIA DE COVID-19 AL TERRITORI DE CATALUNYA
Amb la publicació de la Resolució SLT/2700/2020 es prorroguen determinades
mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/2546/2020, de 15
d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Així
mateix, es limita l'entrada i la sortida de persones de Catalunya i de l'àmbit territorial
municipal i s'amplien les mesures restrictives en relació amb diverses activitats, en els
termes indicats en els apartats següents.
Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les
persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de
qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic
ubicat en aquest àmbit territorial.
- Limitació de l'entrada i sortida de persones:
Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya,
excepte desplaçaments justificats:
a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
b) Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o
legals.
c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles
d'educació infantil.
d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
e) Assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb
discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment
en territoris limítrofs.
g) Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o
notarials.
h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits
administratius inajornables.
i) Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
j) A causa de força major o situació de necessitat.
k) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.
Addicionalment, des de les 06:00 hores de divendres fins a les 06:00 hores de
dilluns, queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb
les excepcions previstes en el punt anterior.
S'exceptuen d'aquesta restricció els desplaçaments, dins la mateixa comarca,
motivats per la visita als cementiris els dies 31 d'octubre i 1 de novembre.
S'exceptuen d'aquesta restricció les activitats esportives individuals a l'aire lliure
entre municipis limítrofs.
Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions
esportives autoritzades.
No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit.
- Desplaçaments personals
Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del
possible, així com la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de
protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.
- Mesures de prevenció i higiene en centres de treball
S'obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la
mobilitat laboral de persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i
tècniques necessàries per fer-ho possible. Implementant treball a distància o
teletreball, llevat quan és impossible desenvolupar l'activitat laboral a distància o bé
quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho, en aquest cas s'han
d'establir horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.
Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de
la resta de normativa laboral aplicable, han d'adoptar les mesures següents:
a) Adoptar mesures que garanteixin el manteniment de la distància de seguretat
interpersonal mínima, i quan això no sigui possible, han de proporcionar a les
persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
b) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels
centres de treball.
c) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels
hidroalcohòlics o desinfectants.
d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és
d'ús públic o obert al públic, o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior del
centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la
persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no
comporten mobilitat no n'és obligatori l'ús.
e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les
persones treballadores com de les clientes o usuàries.
- Empreses de serveis i comerç minorista
Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper,
tret que sigui un servei essencial, sanitari, social o sociosanitari. Queden exclosos
d'aquesta previsió els serveis de perruqueria.
Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials,
excepte establiments dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació,
begudes, productes higiènics, productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies,
òptiques i centres de veterinària.
També poden obrir al públic aquells establiments comercials que es trobin dins
dels centres o recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior
a 800 metres quadrats i comptin amb accés directe i independent des de la via pública,
amb un aforament màxim del 30%.
L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes detallistes
queda condicionada a:
a) Superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats.
b) Reducció al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.
c) Establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800
metres quadrats, que acotin l'espai d'obertura al públic a l'esmentada superfície, i
redueixin al 30% de l'aforament.
Establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes
higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies,
ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil i centres de
jardineria poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.
- Actes religiosos i cerimònies civils
Limitar l'assistència al 30% de l'aforament.
- Ús del transport públic
Mantindrà la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la
demanda.
- Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives
Se suspèn l'obertura al públic de les activitats culturals d'arts escèniques i
musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a
l'aire lliure.
Arxius, museus, sales d'exposicions, galeries d'art, i centres de creació i arts
visuals romanen oberts i limiten l'aforament al 33% de l'autoritzat.
Se suspèn l'obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius, a
excepció dels centres de tecnificació i rendiment esportius.
Se suspèn l'obertura al públic dels parcs i fires d'atraccions.
Parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre
oberts fins les 20 hores.
- Activitats relacionades amb el joc
Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de
bingo.
- Activitats d'hoteleria i restauració
Se suspèn l'obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i
establiments, que poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d'entrega
a domicili o recollida a l'establiment.
Estaran exclosos: els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, per a
ús exclusiu dels seus clients, sense perjudici que també puguin prestar serveis de
lliurament a domicili o recollida a l'establiment. Serveis de restauració integrats en
centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure
infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social.
 AGÈNCIA MATA