CIRCULAR 3/2019 – TERMINI PER INGRESSAR QUOTES DE L’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

30/09/2019
Fiscal

Els informem del termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l' IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) de l'exercici 2019

Que comprèn des del dia 16-09-2019 al 20-11-2019, ambdós inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l’ Agència Estatal de l'Administració Tributària, de 13 de juny del present (BOE 19-06-2019).
L'esmentada resolució estableix que el seu cobrament haurà de fer-se a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d'ingrés que per aquest motiu es fa arribar al contribuent.
En el supòsit que no hagués rebut el document de pagament o aquest s'hagués extraviat, podran efectuar el pagament mitjançant el duplicat que emetrà la Delegació de la Agència que li correspon, prèvia sol·licitud.
Estem a la seva disposició per qualsevol aclariment o consulta sobre el tema.