CIRCULAR 7/2020 EFECTES TRIBUTARIS MESURES URGENTS PUBLICADES AL BOE

20/03/2020
FISCAL

El dia 14 de març de 2020 mitjançant RD-Llei 463/2020 modificat per RDLlei 465/2020 de 17 de març, es declara l’estat d’alarma, en principi, de 15 dies naturals, amb l’objectiu d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada per el COVID-19

CIRCULAR 7 /2020

EFECTES TRIBUTARIS DE LES MESURES URGENT PUBLICADES AL BOE EN RELACIÓ AL COVID-19

1- El dia 14 de març de 2020 mitjançant RD-Llei 463/2020 modificat per RDLlei 465/2020 de 17 de març, es declara l’estat d’alarma, en principi, de 15 dies naturals, amb l’objectiu d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada per el coronavirus COVID-19 en els següents termes: o Mesures de contenció en l’àmbit comercial o Limitació de la llibertat de circulació de persones. o Suspensió dels terminis de tramitació de procediments de les entitats del sector públic.

2- El 18 de març de 2020 per tal de desenvolupar la gestió de la situació d’estat d’alarma, es publica al BOE el Reial Decret-Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Els principals efectes, en l’àmbit tributari i fiscal són els que a continuació es detallen:

o Suspensió dels terminis d’àmbit tributari: • Els procediments* oberts a la entrada en vigor d’aquest reial decret (18/03/2020) queden ajornats fins el dia 30 d’abril de 2020 • En procediments comunicats a partir del 18/03/2020 els terminis s’amplien fins a 20 de maig del 2020

*La llei especifica quin són els procediments que es veuen afectats: terminis per a ingressar els deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració (no autoliquidacions) venciments dels terminis i fraccionaments d’ajornaments concedits terminis per atendre requeriments diligències d’embargament i sol·licituds d’informació tributària


• Per altra banda, el període comprès des del 18/03/2020 fins el 30/04/2020 no computarà a efectes de prescripció i caducitat dels procediments


Cal tenir present que a data d’avui, a nivell estatal, no s’ha ajornat el període de presentació i pagament d’autoliquidacions tributàries (IVA, Retencions, Pagaments fraccionats....), només s’han adoptat mesures de flexibilitat en el pagament de les mateixes (ajornament amb certes característiques com la no meritació d’interessos en el termini de 3 mesos)


o Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret privat:

• Juntes extraordinàries de socis i Consell d’Administració podran celebrar-se durant el període d’alarma per videoconferència encara que els seus estatuts no ho tinguin previst. • Els acords dels òrgans d’administració podran adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el president i s’hauran d’adoptar per aquesta via quan ho sol·licitin almenys dos dels membres de l’òrgan. • El termini de tres mesos per a la formulació de Comptes Anuals i altres documents legalment obligatoris per la legislació de societats queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma, i es reiniciarà de nou per uns altres tres mesos a comptar des d’aquesta data. • Els administradors no respondran dels deutes socials de la societat contrets per causa legal o estatutària de dissolució que s’hagi ocasionat durant la vigència d’aquest estat. • Estaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats (AJD) les escriptures de formalització de novacions contractuals de préstecs i crèdits


hipotecaris que es produeixin a l’empara del Reial decret-Llei 8/2020 de 17 de març


Altres mesures adoptades entre d’altres en el Reial Decret -Llei són:

o Suspensió de l’execució de garanties sobre béns immobles en els procediments administratius de constrenyiment fins el 30 d’abril de 2020 o Mesures financeres dirigides als titulars d’explotacions agràries que hagin subscrit préstecs com a conseqüència de la situació de sequera del 2017. o Suspensió del termini de caducitat dels assentaments registrals o Caràcter preferent del treball a distància o Dret a adaptar l’horari i reduir la jornada o Aprovació de línies de cobertura per compte de l’Estat del finançament obtingut per entitats financeres a empreses i autònoms o Moratòria de deute hipotecària per l’adquisició d’habitatge habitual per a les persones amb vulnerabilitat econòmica o Interrupció dels terminis per a la devolució de productes durant la vigència de l’estat d’alarma o Mesures de flexibilització de mecanismes d’ajust temporal d’activitats per a evitar acomiadaments
RESUM DE LES MESURES URGENT ACORDADES PEL GOVERN DE LA GENERALITAT EN RELACIÓ AL COVID-19 RD-LLEI 7/2020 DE 17 DE MARÇ I RESOLUCIÓ SLT/720/2020, DE 13 DE MARÇ,

MORATÒRIA DE TRIBUTS
En l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s'estableix:

o Suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març.


o la suspensió i interrupció dels terminis de procediment de gestió, inspecció i recaptació o Suspensió de terminis de prescripció i caducitat