CIRCULAR 8/2020 MESURES FISCALS EN L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DELS TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS

20/03/2020
FISCAL

El dia 14 de març de 2020 mitjançant RD-Llei 463/2020 modificat per RDLlei 465/2020 de 17 de març, es declara l’estat d’alarma, en principi, de 15 dies naturals, amb l’objectiu d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada per el COVID-19

CIRCULAR 8 /2020

MESURES FISCALS EN L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DELS TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS.EFECTES TRIBUTARIS DE LES MESURES URGENT PUBLICADES AL BOE EN RELACIÓ AL COVID-19

1- El dia 14 de març de 2020 mitjançant RD-Llei 463/2020 modificat per RDLlei 465/2020 de 17 de març, es declara l’estat d’alarma, en principi, de 15 dies naturals, amb l’objectiu d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada per el coronavirus COVID-19 en els següents termes: o Mesures de contenció en l’àmbit comercial o Limitació de la llibertat de circulació de persones. o Suspensió dels terminis de tramitació de procediments de les entitats del sector públic.

2- El 18 de març de 2020 per tal de desenvolupar la gestió de la situació de l’estat d’alarma, es publica al BOE el Reial Decret-Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Els principals efectes, en l’àmbit tributari i fiscal són els que a continuació es detallen:

o Suspensió dels terminis d’àmbit tributari: • Els procediments* oberts a la entrada en vigor d’aquest reial decret (18/03/2020) queden ajornats fins el dia 30 d’abril de 2020 • En procediments comunicats a partir del 18/03/2020 els terminis s’amplien fins a 20 de maig del 2020

*La llei especifica quin són els procediments que es veuen afectats: § terminis per a ingressar els deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració (no autoliquidacions)


§ venciments dels terminis i fraccionaments d’ajornaments concedits § terminis per atendre requeriments § diligències d’embargament i sol·licituds d’informació tributària


Cal tenir present que a data d’avui, a nivell estatal, no s’ha ajornat el període de presentació i pagament d’autoliquidacions tributàries (IVA, Retencions, Pagaments fraccionats....), només s’han adoptat mesures de flexibilitat en el pagament de les mateixes (ajornament amb certes característiques com la no meritació d’interessos en el termini de 3 mesos)


o Prestació extraordinària per cessament als treballadors per compte propi o autònoms

• Requisits a complir: Estar afiliat i d’alta a la Seguretat Social a la data de la declaració de l’estat d’alarma No és precís tenir cobertura per cessament d’activitat de treballador autònom En el supòsit que la seva activitat no es vegi suspesa s’haurà d’acreditar almenys una reducció del 75% de la seva facturació Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social • La quantia a percebre serà el 70% de la base reguladora mensual • La duració de la prestació és d’1 mes prorrogable fins a la fi de l’estat d’alarma • Per tal d’accedir a la prestació s’haurà de presentar el Model de sol·licitud que els hi podem facilitar

Altres mesures adoptades entre d’altres en el Reial Decret -Llei són:
o Caràcter preferent del treball a distància o Dret a adaptar l’horari i reduir la jornada o Aprovació de línies de cobertura per compte de l’Estat del finançament obtingut per entitats financeres a empreses i autònoms o Moratòria de deute hipotecària per l’adquisició d’habitatge habitual per a les persones amb vulnerabilitat econòmica o Interrupció dels terminis per a la devolució de productes durant la vigència de l’estat d’alarma o Mesures de flexibilització de mecanismes d’ajust temporal d’activitats per a evitar acomiadaments
RESUM DE LES MESURES URGENT ACORDADES PEL GOVERN DE LA GENERALITAT EN RELACIÓ AL COVID-19 RD-LLEI 7/2020 DE 17 DE MARÇ

1- AJUT EN FORMA DE PRESTACIÓ ECONÒMICA, DE FINS A 2.000 EUROS, PER AL TREBALLADOR AUTÒNOM o Que figuri d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos o Alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social i amb domicili fiscal a Catalunya o Acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas que el treballador tingui una antiguitat el Règim Especial de Treballadors Autònoms inferior a un any, s’agafarà com a referència la mitjana de facturació mensual des de l’alta o S’atorga aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini.

2- MORATÒRIA DE TRIBUTS

En l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s'estableix: o la suspensió i interrupció dels terminis de procediment de gestió, inspecció i recaptació


o Suspensió de terminis de prescripció i caducitat o Suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març.AFECTACIÓ DIRECTA EN L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DELS TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS.

Estem a la seva disposició per a qualsevol consulta.