COVID-19

16/03/2020
LABORAL

Amb motiu de la situació extraordinària que estem vivint aquets dies, fem referencia a les mesures preventives enfront del COVID-19 i els diferents escenaris què ens podem trobar.

CIRCULAR INFORMATIVA COVID-19

 

 

 

Amb motiu de la situació extraordinària que estem vivint aquets dies, fem referencia a les mesures preventives enfront del COVID-19 i els diferents escenaris què ens podem trobar.

 

El Real Decret Llei 6/2020, de 11 de març, per el que s’adopten mesures urgents en l’àmbit econòmic i per la protecció de la salut publica, considera de forma excepcional com situació assimilada a accident de treball els períodes de aïllament o contagi de les persones treballadores.

 • Amb l’objectiu de protegir la salut pública, es considerarà, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per la prestació econòmica d’incapacitat temporal, el períodes d’aïllament o contagi provocats per el COVID-19.
 • La duració de la prestació vindrà determinada per el document de baixa i alta.
 • Podrà causar dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte pròpia o aliena que es trobi en la data del fet causant en situació d’alta a qualsevol dels règims de la Seguretat Social.
 • La data del fet causant serà la data que s’acordi l’aïllament o malaltia del treballador, sense perjudici que el document de baixa s’expedeixi amb posterioritat.

 

El 12 de març, el Govern aprova el Real Decret Llei 7/2020, que inclou mesures de l’àmbit laboral per els funcionaris i una bonificació per les empreses turístiques que prolonguin l’ocupació de treballadors fixes discontinus. De forma que s’amplia la bonificació per la contractació de fixos discontinus als sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.

 

L’ESTAT D’ALARMA I ELS TREBALLADORS:

 

 • En cas que hi hagi la possibilitat, el més adient es el teletreball perquè es pugui desenvolupar el treball des de casa.

 

 • De no poder-se realitzar aquest teletreball si el treballador/a no es presenta per aquest motiu, seria una absència justificada no retribuïda.

 

 

 

 • Les opcions que es poden adoptar son diferents pactes amb el treballador:
  • Ajustaments de la producció
  • Acordar borses d’hores per flexibilitzar i adaptar la situació a les necessitats productives
  • Possibles adaptacions del calendari laboral
  • Redistribuir la jornada laboral, d’acord amb la regulació laboral i convencional
  • Establir permisos que permetin l’ajustament de la càrrega de treball
  • Establir regles de compensació pel període de reorganització del temps de treball

 

 

 

 

 

Aquestes mesures poden variar al llarg dels propers dies, en funció dels acords del Govern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information