Nota Informativa Decret Llei 34/2020 Mesures urgents de suport a la activitat econòmica

30/10/2020
FISCAL

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL DECRET LLEI 34/2020 DE 20 D´OCTUBRE DE MESURES URGENTS DE SUPORT A LA ACTIVITAT ECONÒMICA DESENVOLUPADA EN LOCALS DE NEGOCI ARRENDATS (DOGC Nº 8252 de 20.10.2020)

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL DECRET LLEI 34/2020 DE 20 D´OCTUBRE DE MESURES URGENTS DE SUPORT A LA ACTIVITAT ECONÒMICA DESENVOLUPADA EN LOCALS DE NEGOCI ARRENDATS (DOGC Nº 8252 de 20.10.2020)

 

Es tracta d´una resolució que afecta als contractes de lloguer de locals de negoci comercials o industrials, signats amb posterioritat a l´1 de Gener de 1995.

El Decret és aplicable quan una autoritat competent decreti mesures en relació al COVID-19 que comportin la suspensió de l´activitat que es porta a terme en el local  o comportin restriccions en l´aprofitament del local (reduccions d´aforament, reducció d´horaris o altres mesures restrictives).

En aquests casos l´arrendatari pot requerir a l´arrendador (per burofax o altre sistema fefaent) una modificació de les condicions del contracte, que sigui equitativa i raonable, basada en la bona fe i la honradesa de tractes i durant el temps de vigència de les suspensions o restriccions.

Les parts tenen un mes des de la data del requeriment per arribar a un acord i, en cas, de que no es produeixi l´acord en l´esmentat termini s´aplica el següent règim:

-En cas de suspensió de l´activitat, la renda i altres quantitats degudes, s´hauran de reduir en un 50% mentre duri la mesura de suspensió.

-En cas de restriccions en l´aprofitament del local, la renda i les altres quantitats degudes, s´hauran de reduir en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d´aprofitament. Aquesta reducció es mesurarà de forma objectiva per la reducció d´aforament o d´horaris o d´altres limitacions.

Val a dir que el fet de que es facin serveis d´entrega a domicili o de recollida en el local no afecta a les anteriors previsions.

Cal tenir present que les reduccions de renda són efectives des de la data en que es rep el requeriment de l´arrendatari.  L´arrendador no pot emetre factura contra l´arrendatari  des que rep el requeriment i fins que no transcorri el termini d´un mes o fins la data de l´acord si és anterior. 

L´arrendatari també pot exigir que les garanties que hagi entregat al signar el contracte ( a excepció de la fiança legal o altres quantitats consignades a l´INCASOL) siguin aplicades al pagament de rendes vençudes. Es a dir, que si al signar el contracte va entregar garanties addicionals a la fiança legal pot demanar que s´apliquin a les rendes degudes. Aquestes garanties les haurà de retornar a l´arrendador en el termini d´un any des que s´aixequi la suspensió o les restriccions (o al final del contracte si dura menys).

 

 

 

Finalment, si les mesures de suspensió (no les de restriccions) es prorroguen més de 3 mesos des de l´entrada en vigor del Decret (20.10.2020) el llogater té l´opció de desistir del contracte sense penalització. Ho podrà fer a partir dels 3 mesos, mentre es mantingui la suspensió i fins

tres mesos després de que cessi la mesura, sempre preavisant a l´arrendador amb un mes d´antelació.