CIRCULAR 01/2022 SUBVENCIONS PER A MENORS I MAJORS DE 30 ANYS CONCEDIDES PEL SOC

03/03/2022
LABORAL

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha publicat diferents ajudes per a la contractació de persones joves en situació d’atur i per fomentar la contractació de persones de 30 anys i més, les quals estaran actives durant l’inici del 2022.

CIRCULAR 01/2022 – SUBVENCIONS PER A MENORS I MAJORS DE 30 ANYS CONCEDITS PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)

 

 

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya  ha publicat diferents ajudes per a la contractació de persones joves en situació d’atur i per fomentar la contractació de persones de 30 anys i més, les quals estaran actives durant l’inici del 2022. Concretament, les ajudes són:

 

 • Contractació en pràctiques de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat:

 

Els contactes en pràctiques subscrits hauran de tenir una durada mínim d’un any en jornada a temps complet i la subvenció cobrirà els costos laborals de la persona contractada (cost salarial i despeses de la Seguretat Social a càrrec de l’entitat beneficiària).

Seran despeses no subvencionables les despeses salarials i de Seguretat Social durant els períodes de baixa laboral.

 

Són entitats beneficiàries:

 • Les cooperatives de treball associat.
 • Les persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.
 • Les entitats sense ànim de lucre, així com associacions i fundacions

 

Les persones destinatàries són les persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació inscrites a l'Oficina de Treball corresponent del SOC, que hauran de complir amb els següents requisits:

 • Persones joves entre 16 i 29 anys, incloses les persones amb discapacitat.
 • Tenir capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
 • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habiliti per a l’exercici professional.
 • Complir amb els requisits que exigeixi la modalitat de contracte de treball subscrit.

 

La firma del contracte ha de ser posterior al 30 de novembre de 2021 i amb anterioritat a l’1 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).

 

La quantia de la subvenció és de 1.473,71€ mensuals, el que correspon a 17.684,52€ anuals.

 

El termini de presentació de les sol·licituds és des del 31 de desembre fins al 30 d’abril de 2022 (15h).

 

 

 • Contractació de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat:

 

Els contactes subscrits hauran de tenir una durada mínim d’un any en jornada a temps complet i la subvenció cobrirà els costos laborals de la persona contractada (cost salarial i despeses de la Seguretat Social a càrrec de l’entitat beneficiària).

Seran despeses no subvencionables les despeses salarials i de Seguretat Social durant els períodes de baixa laboral.

 

Són entitats beneficiàries:

 • Les cooperatives de treball associat.
 • Les persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.
 • Les entitats sense ànim de lucre, així com associacions i fundacions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les persones destinatàries són les persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació inscrites a l'Oficina de Treball corresponent del SOC, que hauran de complir amb els següents requisits:

 • Persones joves entre 16 i 29 anys, incloses les persones amb discapacitat.
 • Tenir capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
 • Complir amb els requisits que exigeixi la modalitat de contracte de treball subscrit.

 

La firma del contracte ha de ser posterior al 30 de novembre de 2021 i amb anterioritat a l’1 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).

 

La quantia de la subvenció és de 1.473,71€ mensuals, el que correspon a 17.684,52€ anuals.

 

El termini de presentació de les sol·licituds és des del 31 de desembre fins al 30 d’abril de 2022 (15h)

 

 • Contractació laboral de persones de 30 i més anys:

 

És un programa cofinançat pel Fons Social Europeu, amb la finalitat de fomentar la creació d’ocupació estable i de qualitat, en especial, per a persones en situació de vulnerabilitat, i s’estableix que són subvencionables els contractes indefinits i temporals amb una durada mínima de 12 mesos, així com els contractes d'obra i servei que aportin una declaració responsable que indiqui una durada mínima del contracte de 12 mesos.

 

Els contractes han de ser a jornada completa en un establiment operatiu ubicat a Catalunya i el nombre màxim de contractes subvencionables per persona o entitat sol·licitant és de 5.

 

No són subvencionables els contractes de relleu, d'interinitat, per a la formació i l'aprenentatge ni els de pràctiques.

 

Són entitats beneficiàries:

 • Les entitats sense ànim de lucre (incloses les associacions i fundacions)
 • Les cooperatives de treball associat.
 • Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per subscriure un contracte de treball.

 

Les persones destinatàries són les persones desocupades de 30 anys i més, inscrites com a demandants d'ocupació a l'Oficina de Treball, amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura, i que compleixin com a mínim, un dels següents requisits:

 • Ser dona.
 • Ser home de 45 anys o més.
 • Ser desocupat de llarga durada (s'entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant en situació de desocupació o no donada d'alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud)

 

La quantia de la subvenció és de 1.473,71€ mensuals, el que correspon a 17.684,52€ anuals.

 

El termini de presentació de les sol·licituds és des del 10 de gener fins al 31 de maig de 2022 (15h)

 

 

Per a més informació al respecte, podeu contactar-nos.